แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
โปรดทำเครื่องหมาย * ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ *
ตำแหน่ง *
การศึกษา *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
โปรดเลือกลงในช่องระดับความคิดเห็นของแต่ละท่านพิจารณาแล้วว่าตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุดข้อเดียว
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1= น้อยที่สุด
** เพื่อง่ายต่อมุมมอง ควรเอียงโทรศัพท์
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ *
1
2
3
4
5
1. มีขั้นตอนกระบวนการดำเนินการชัดเจน
2. มีการดำเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบชัดเจน
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน
4. กระบวนงานมีเอกสารแบบฟอร์มให้ดำเนินการชัดเจนทุกขั้นตอน
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง
ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1
2
3
4
5
1. ความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสกิริยามารยาทของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2. ความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4. ความมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ปัดความรับผิดชอบ
5. ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
Clear selection
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1
2
3
4
5
1. ตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มงานงานทะเบียนและวัดผลมีความเหมาะสม
2. มีการจัดสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
3. มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ
4. ช่วงเวลาการให้บริการมีความเหมาะสม
5. อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการ มีความเหมาะสม
Clear selection
ด้านที่ 4 ด้านคุณภาพการให้บริการ
1
2
3
4
5
1. ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
2. ข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับบริการมีความถูกต้อง ชัดเจน
3. ได้รับเอกสารและสารสนเทศตรงตามเวลาที่นัดหมาย
4. ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
5. ความคุ้มค่าของการใช้บริการผ่านระบบที่ขอรับบริการ
Clear selection
ด้านที่ 5 ด้านสารสนเทศกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
1
2
3
4
5
1. ระบบสารสนเทศการให้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
2. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง
3. การให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีคู่มือการใช้งานผ่านระบบชัดเจน
4. ความรวดเร็วทันเหตุการณ์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้บริการ
5. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มงานทะเบียนและวัดผลได้อย่างรวดเร็ว
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse