แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร สายสนับสนุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรุณาคลิกเลือก ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 *
5
4
3
2
1
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังของสายสนับสนุนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงาน
2. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสายสนับสนุนมีความชัดเจน
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของคณะฯ
4. ภาระงานมีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน
5. ภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนมีความเหมาะสม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service