แบบสำรวจความคิดเห็นจากการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นจากนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ YRU e-Training โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จะนำคำติชมและข้อเสนอแนะที่ได้ ไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทดสอบครั้งต่อๆไป
ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
อายุ *
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับ *
รหัสนักศึกษา *
ระดับความพึงพอใจต่อการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Speexx
5 หมายถึง มากที่สุด / 4 หมายถึง มาก / 3 หมายถึง ปานกลาง / 2 หมายถึง น้อย / 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ด้านที่ 1 ด้านการใช้งานโปรแกรม Speexx *
5
4
3
2
1
รูปแบบการใช้งานระบบ มีความง่ายต่อการใช้งาน
กระบวนการทำงานของระบบ มีความรวดเร็วในการเรียกใช้งานระบบ
การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน
การจัดแบ่งหมวดหมู่ของเมนูครบถ้วน สมบูรณ์
ความยาวของเนื้อหาในแต่ละบท มีความเหมาะสม
การออกเสียงใช้งานระบบ มีความเหมาะสม
การนำระบบไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบ
ด้านที่ 2 ด้านการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ *
5
4
3
2
1
ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบและบทเรียนภาษาอังกฤษ
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเรียนออนไลน์
การเข้าถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบฯ
เจ้าหน้าที่สามารถอธิบายและให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้ความเป็นกันเอง
ความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
โดยภาพรวมท่านเห็นด้วยต่อการจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
ข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา (ศภอ.) ณ ชั้น 7 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เบอร์โทรศัพท์ 073 - 299620
Facebook Page: https://goo.gl/MOXQsj
Email: clas@yru.ac.th
Website: clas.yru.ac.th
YouTube: https://goo.gl/eFTSX3
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms