Kafkas Girişim ve İş Ağı (Kafnet) Firma/Şahıs Bilgi Formu
Kafnet, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Kafkas İşadamları Derneği desteğiyle Türkiye, Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri ve tüm diasporanın ekonomik anlamda iletişimi, işbirliği ve güç birliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
Bize (+90) 537 886 22 24 / 0551 556 96 09 numaralı telefonlardan veya info@kafnet.biz e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
Firma / Şahıs Adı *
Sektör (Birden fazla seçim yapılabilir) *
Required
Asli Sektör (Birden fazla sektör varsa asli sektörü)
İş tipi (Birden fazla seçim yapılabilir) *
Required
İşin uzun tanımı
Slogan
Adres
İlçe
İl *
Posta Kodu
Ülke
Web Sitesi [http ile başlayacak]
İş Yerinizin Bulunduğu Koordinatlar (Paralel - Meridyen)
Telefon (Sabit):
Telefon (Mobil) [Ülke kodu ile Örn: +90]
E-mail:
İletişimde Bulunulacak Kişinin
(Yukarıdaki sorular firma bilgilerine göre doldurulmuş ise bu bölüm, firma bünyesinde iletişimde bulunulacak kişinin bilgilerini içermelidir.)
Adı - Soyadı
Bölümü
Telefon Numarası [Ülke kodu ile. Örn: +90]
E-Mail Adresi
Sosyal Medya Hesapları
Firmanın/kişinin sosyal medya hesaplarına ait linkler, aşağıdaki sorulara 'http' ile başlayacak şekilde eklenmelidir [Skype ID ve WhatsApp hariç].
Facebook [http ile başlayacak]
Twitter [http ile başlayacak]
LinkedIn [http ile başlayacak]
YouTube [http ile başlayacak]
Instagram [http ile başlayacak]
Pinterest [http ile başlayacak]
WhatsApp
Skype ID
Logo ve Fotoğraflar
Logo ve fotoğrafları, info@kafnet.biz adresine mail olarak gönderebilirsiniz. Fotoğraflar, galeride kullanılacağı için birden fazla olabilir.
Videolar [Video adresleri birden fazla olabilir. http ile başlayacak. Örn: https://www.youtube.com/watch?v=EC-CZrtlBdw ]
Hakkımda (ilişkili olduğu kurum/dernek)
Ürün ve faaliyetlerinizi tanımlayan anahtar kelimeler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN www.kafnet.biz WEB SİTESİNİN AYDINLATMA METNİFirmaların firmalarla, tüketicilerle ve gençlerle iletişimi be haberleşmesini sağlamak amacıyla hazırlanan www.kafnet.biz isimli web sitemizde, siz değerli hemşehrilerimize ait elde etmiş olduğumuz kişisel verilerin, özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla TURANAKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu “Aydınlatma Metni”nde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?Kişisel verileriniz, Kafnet sistesine üye firma ve kişiler arasında bir girişim ve iş ağı oluşturulması kapsamında, • Sunulan hizmetler ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,• Faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma olanağı sunmak,• Etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet / davetiye temini ve etkinlik takvimlerinden tarafınızın haberdar edilmesi,• Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,• KAFFED, KAFFED üyesi diğer derneklerin ve KAFİAD’ın etkinlik sponsorlarına, çözüm ortaklarına ilişkin etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,• Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,• Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,• Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile elektronik ileti gönderilebilmek,• Tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, etkinlik paylaşımı ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb. bildirmek,• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve• KVKK’de belirtilen diğer amaçlarla,TURANAKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti tarafından işlenebilmektedir.III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?KVKK ve yukarıda yer alan I ve II. Maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla servis sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir. Derlenen veriler tanıtım amaçlı olarak Kafnet sitesi üzerinde yayınlanacaktırIV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nin 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahibi olarak,• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.V. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız? KVKK’nin 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz yukarıda anılan haklarınızı kullanmak için BAŞVURU FORMU link üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmak ve eksiksiz doldurduğunuz bu formukvkk@kafnet.biz adresine göndererek veya TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti., Çınarlı Mah. Ziyapaşa Blv. Günep İş Merkezi Kt.5 D.16 Seyhan / Adana adreslerine bizzat başvurarak veya noter vasıtasıyla veya iadeli posta yoluyla iletmek suretiyle Kafnet ile irtibata geçebilirsiniz. Kafnet, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman KAFNET ’in kvkk@kafnet.biz adresine e-posta yoluyla başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.VI. Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süreyle İşlenecektir?KVKK’ye uygun olarak, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektirVII. KVKK Uyarınca www.kafnet.biz web sitesinin, Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Kafnet, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir: • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,• Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,• TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti. ile III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, KAFFED’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,• KAFFED ve KAFİAD’ın bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.6698 sayılı KVKK göre hazırlanmış olan “Aydınlatma Metnini” ve ‘’Gizlilik Politikasını”okudum.Yukarıda verdiğim kişisel bilgilerimin tamamen veya kısmen TURAN AKIN Dış Ticaret Danışmanlık Hiz. ve Paz. Ltd. Şti. ve www.kafnet.biz web sitesinin bilgi sistemlerine aktarılmasına, bu bilgi ve belgelerin her türlü akademik, sanatsal, istatistiksel vb. çalışmalarda, alenileştirilerek çalışma ve yayınlarda kullanılmasına,• Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,• Etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet / davetiye temini ve etkinlik takvimlerinden tarafınızın haberdar edilmesi,serbest iradem ve imzamla açık rızam ve muvafakatim olduğunu beyan ederim.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy