ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
กรุณากรอกแบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน (รับสมัครภายในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560) หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ อ.ปิญะธิดา 081-7081818
คำนำหน้า
ชื่อ
Your answer
นามสกุล
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน
Your answer
เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี
Your answer
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนญุาต
Your answer
สถานทีทํางาน
Your answer
ชือ – ทีอย่ ูสําหรับการออกใบเสร็จรับเงิน
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
โทรสาร
Your answer
สถานะของผู้เข้าร่วมอบรม (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Required
หมายเหตุ
ค่าอบรมท่านละ 500 บาท ชําระในวันอบรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms