แบบสอบถาม โครงการการศึกษาการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุจากการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ
ชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในงานวิจัยโครงการ “การเตรียมตัวก่อนการเกษียณจากการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างที่เป็นการจ้างเหมาบริการที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุจากการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในภาคราชการ และการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะนายจ้างในด้านการเตรียมตัวก่อนการเกษียณ รวมทั้งหาแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างชั่วคราวก้าวสู่ภาวะสูงวัยอย่างมั่นคง

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับนี้จะนำไปใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นความลับ การวิเคราะห์ผลจะเป็นในภาพรวม

ผลการวิจัยจากโครงการจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เป็นนายจ้างของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างที่เป็นจ้างเหมาบริการกลุ่มนี้ และช่วยกำหนดแนวทางช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้มีการเตรียมการเพื่อวัยเกษียณอายุการทำงานได้ดียิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณอายุการทำงานที่ดีขึ้น

แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 6 ส่วน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีในการตอบ ประกอบไปด้วย
ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลการทำงานและลักษณะทางเศรษฐกิจ
ส่วนที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกับลักษณะการอยู่อาศัยในปัจจุบัน
ส่วนที่ 4 เป็นคำถามเกี่ยวกับภาวะสุขภาพ
ส่วนที่ 5 เป็นคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ
ส่วนที่ 6 เป็นคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณของหน่วยงาน

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่านในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ และหากมีประเด็นใดสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่นางสาวเสาวรส อ่อนคำ หรือ นางสาวชลธิชา อัศวนิรันดร เบอร์ติดต่อ 02-218-7477

คณะผู้วิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กระทรวง/หน่วยงาน *
Your answer
ส่วนงาน *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ความรับผิดชอบ/ภารกิจ/ลักษณะงานที่ท่านทำ *
Your answer
จังหวัดที่ทำงานปัจจุบัน *
Your answer
จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาเดิม *
Your answer
เขตที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน *
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms