แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการการข้อร้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการผลการร้องเรียน
ของนักศึกษา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
๑. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา
๑.๑ เพศ *
๑.๓) ปีการศึกษา(ปัจจุบัน) *
๑.๔) ชั้นปี *
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการร้องเรียนของนักศึกษา
ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับท่าน
รายการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ได้ เหมาะสมและหลากหลาย
๒. มีการชี้แจงเกี่ยวกับคำร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ
๓. มีการดำเนินงานตามคำร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถดำเนินการได้
๔. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น
๕. มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
๖. ระยะเวลาในการดำเนินการมีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service