แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย


Graduate School Uttaradit Rajabhat University
  1. ความสะดวกในการใช้ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  3. ความหลากหลายของฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  4. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  5. การนำฐานข้อมูลจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
  6. ความน่าเชื่อถือ / ถูกต้อง / ครบถ้วน สมบูรณ์ของฐานข้อมูล
  7. การค้นหา หรือเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  8. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
  9. ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
  10. ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
  Please enter one response per row
  This is a required question