แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School Uttaradit Rajabhat University
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย
5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
1.
2.
3.
4.
5.
1. ความสะดวกในการใช้ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
3. ความหลากหลายของฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
4. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
5. การนำฐานข้อมูลจากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์
6. ความน่าเชื่อถือ / ถูกต้อง / ครบถ้วน สมบูรณ์ของฐานข้อมูล
7. การค้นหา หรือเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
8. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
9. ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
10. ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัยมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
11. ท่านต้องการให้ฐานข้อมูลเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย สนับสนุนข้อมูลที่สะดวกแก่ท่านทางด้าน เช่น E-mail...ฯลฯ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms