බෞද්ධ අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව (බාහිර) - විභාග අයදුම් පත්‍රය (නැවත පෙනී සිටීම)
ශිෂ්‍ය ලියාපදිංචි අංකය *
සම්පූර්ණ නම(සිංහලෙන්) *
සම්පූර්ණ නම(ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අකුරෙන්) *
දුරකථන අංකය *
ඊමේල් ලිපිනය *
ස්ථීර තැපැල් ලිපිනය *
නැවත විභාගයට පෙනී සිටීමට ඉල්ලුම්කරන විෂය හෝ විෂයයන් *
Required
පෙනී සිටින්නේ කී වන වතාවටද *
මීට පෙර මෙම විෂයයන් සඳහා පෙනී සිටි වර්ෂය හෝ වර්ෂ *
දිනය *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy