แบบติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
1.ชื่อโรงเรียน *
2.ศูนย์เครือข่าย *
3. ขนาดโรงเรียน *
4.จำนวนครุและบุคลากร *
ตอนที่ 1 สภาพการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
1.ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียน ที่ 2 /2562 *
Required
1.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
1.2 ข้อเสนอแนะ
2.โรงเรียนได้รับงบประมาณครบตามจำนวนนักเรียนเพียงพอต่อการดำเนินโครงการตลอดปีการศึกษา *
Required
1.1 ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
2.2 ข้อเสนอแนะ
3. รูปแบบการดำเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน *
Required
3.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
3.2 ข้อเสนอแนะ
4.โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารกลางวัน *
Required
4.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
4.2 ข้อเสนอแนะ
5. โรงเรียนมีโครงการส่งเสริมผลผลิตและนำมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน *
Required
5.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
5.2 ข้อเสนอแนะ
6.มีองค์กร หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน *
Required
6.1 ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
6.2 ข้อเสนแแนะ
7.มีการจัดทำเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้ โปรแกรม Thai school lunch อย่างน้อย ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ *
Required
7.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
7.2 ข้อเสนอแนะ
8. โรงเรียนมีการแสดงเมนูอาหารกลางวันให้นักเรียนและบุคลากรอื่นทราบในแต่ละวัน *
Required
8.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
8.2 ข้อเสนแแนะ
9. มีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย เงินโครงการอาหารหลางวัน *
Required
9.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
9.2 ข้อเสนอแนะ
10.มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนักเรียน 100% ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ภาคเรียนที่ 1 1) วันที่ 21-31 พค. 2562 2) วันที่ 17 -30 ก.ย.2562 ภาคเรียนที่ 2 1)วันที่ 1-10 พ.ย. 2562 2) วันที่ 1-10 มี.ค.2563 *
Required
10.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
10.2 ข้อเสนอแนะ
11. โรงเรียนรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียน ทางโปรแกรม School lunch system ภาคเรียนละ 2ครั้ง *
11.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
11.2 ข้อเสนอแนะ
12. มีระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน เช่น ห้องครัวและภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้มีความสะอาด เหมาะสม ที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ และมีน้ำดื่มสะอาดให้นักเรียนอย่างเพียงพอ *
Required
12.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
12.2 ข้อเสนอแนะ
13.โรงเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) โรงเรียน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทันในวันเปิดภาคเรียนวันแรก ของภาคเรียนที่ 2 /2562 *
Required
13.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
13.2 ข้อเสนอแนะ
14.โรงเรียนได้รับจัดสรรอาหารเสริม (นม) ครบ ตามจำนวนทั้งสิ้น 200 วัน ในช่วงวันเปิดภาคเรียน 200 วัน และในช่วงปิดภาคเรียน 60 วัน *
14.1ข้อสังเกต/ปัญหาอุสรรค
14.2 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามนักเรียน ในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
1.เพศ
Clear selection
2.ระดับชั้น
Clear selection
3.นักเรียนมีส่วนร่วมในการคิดเมนูอาหารกลางวัน
Clear selection
4. โรงเรียนจัดอาหารที่มีคุณค่าและถูกหลักโภชนการ เช่น มีการจัดผลไม้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน และมีการจัดเมนูอาหารกลางวันหลากหลายซ้ำกันใน 1 สัปดาห์
Clear selection
5. โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนมีปริมาณเพียงพอ
Clear selection
6. โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน
Clear selection
ข้อเสนอแนะ อื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy