แบบสอบถาม ความต้องการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูสังกัด สพฐ.
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผลการสำรวจที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของครูและโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีศักยภาพเพ่ิ่มขึ้นในการทำงาน ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านในการตอบคำถามตามความเป็นจริง และโปรดตอบคำถามทุกข้อ
2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความต้องการการฝึกอบรมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
กรุณาตอบแบบสอบถามในแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตำแหน่ง
5. วิทยฐานะ
6. ประเภทสถานศึกษา
7. ขนาดของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
8. ขนาดของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและขยายโอกาส
9. โรงเรียนที่ท่านสอนมีนักเรียนพิการเรียนร่วมหรือไม่
10. โรงเรียนที่ท่านสอนมีนักเรียนพิการเรียนร่วมประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีต่อหน้า 2 --->
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms