پرسشنامه:
بسمه تعالی

با سلام و احترام
پرسشنامه ای که تقدیم می شود به منظور پژوهش در راستای ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت آموزشی آموزشکده های سما دانشگاه آزاد اسلامی و تعیین سهم هر یک از مولفه ها و گویه ها در ارتقاء کیفیت آموزشی در این آموزشکده ها طراحی و تدوین شده است.
خواهشمند است پس از تکمیل اطلاعات فردی ، جایگاه هر یک از گویه های زیر را در دو وضعیت موجود و میزان اهمیت آن در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی آموزشکده های سما را ارزیابی نمایید.
پیشاپیش از حسن همکاری شما بزرگواران سپاسگزارم.

جنسیت: *
سن: *
سابقه تدریس: *
دانشگاه محل تدریس: *
موقعیت جغرافیای (دانشگاه محل تدریس): *
مرتبه علمی: *
استان محل تدریس: *
Your answer
واحد دانشگاهی محل تدریس: *
Your answer
رشته تحصیلی: *
Your answer
گرایش تحصیلی: *
Your answer
گویه ها
1.بالابردن سطح آگاهی نیروهای کاربردی *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
2.جذب نیروی کاربردی موفق با کارنامه پژوهشی خوب *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
3. تشویق نیروها و مربیان موفق در عرصه فنی و حرفه ای *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
4.تقویت توانمندی های نظری و علمی نیروی انسانی و تجهیز آنان به مهارت علمی و ادراکی و انسانی *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
5. نظارت سازمان بر آیندۀ شغلی دانش آموختگان جهت ثبت آمار کار آفرینی دانشگاه *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
6. نظارت مستمر بر انتخاب اساتید ماهر و کاردان در هر مرحله از آموزش. *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
7. نظارت مستمر سازمان بر ارتباط دانشجو با محیط کار (کارآموزی – کار ورزی) *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
8. در نظر گرفتن دانش روز جهان در تربیت تکنسین *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
9. برنامه ریزی جهت استفاده بهتر دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
10. استفاده از تجارب جهانی تعلیم و تربیت در حوزه فنی و حرفه ای *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
11. استفاده از قراردادهای پژوهش بین دانشگاهی توسط اساتید *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
12. بازنگری در اهداف، روش ها و برنامه های آموزشکده های فنی و حرفه ای سما *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
13.برگزاری دوره های تخصصی فنی برای اعضای انجمن کار آفرینی *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
14. فعال نمودن گروه های آموزشی و تشکیل کارگروه تخصصی برا تدوین دوره های کوتاه مدت مورد نیاز *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
15. توسعه موسسسات آموزشی با توجه به آمایش منطقه جهت آموزش مهارت های متناسب با نیاز بومی منطقه *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
16. ارتقاء فضای آموزشی، پژوهشی و اداری منعطف و مجازی *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
17. استقرار و پیوند پایگاه ها و شبکه های اطلاعاتی منعطف .و سازگار از منابع متفاوت *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
18. حمایت مادی و معنوی از مبتکران و محققان و مخترعان و مولفان جهت بهبود زیر ساخت های آموزش و پژوهش *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
19. همخوانی داشتن رشته های تحصیلی با نیاز های بازار کار و نیاز منطقه سکونت *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
20. آماده کردن دانش آموختگان با برگزاری کارگاه های فنی و مهارت محور. *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
21. برگزاری سفرهای تحقیقاتی به کارخانه ها و یا شرکت های موفق و معتبر *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب
22. اجرای برخی از آموزش ها در محیط های صنعتی و کارخانه ها و مشارکت دادن مهندس حاذق همان محیط ها در روند آموزش *
کاملاً زیاد
بسیار زیاد
زیاد
تا حدود زیادی
متوسط
تا حدی متوسط
تا حدود کمی
کم
بسیار کم
فوق العاده کم
وضعیت موجود
میزان اهمیت وضعیت مطلوب