แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
แบบสำรวจนี้จัดทำโดยกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการตอบแบบสำรวจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 044-251136 ต่อ 16  หรือ อีเมล : npeogoth@gmail.com ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจ มา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อาชีพ *
ระดับการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้งาน *
ด้านเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
3. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4. การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6. ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
7. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
9. หน้าเว็บไซต์มีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
10. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
11. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
12. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
13. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
14. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
15. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
16. ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
17. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
18. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ และงานวิจัย
19. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
20. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy