แบบทดสอบหลังเรียน
นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ 10 นาที
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล *
ระดับชั้น *
แผนก *
1. ตามหลักการของ Richard E. Waltonซึ่งปรากฎในหนังสือ Creteria for Quality of Working life ได้แบ่งออกองค์ประกอบสำคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้กี่ประการ *
1 point
2. สิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy Environment) หมายถึงข้อใด *
1 point
3. Davis (1977) ได้กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) ไว้ว่าอย่างไร *
1 point
4. สุทธิลักษณ์ สุนทโรดม ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตในการทำงานไว้ในปีศริสตศักราชใด *
1 point
5. ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการเป็นทฤษฎีของใคร *
1 point
6. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่อะไร *
1 point
7. แนวคิดทฤษฎีปัจจัยคู่ (Two-Factor Theory) ของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Fredrick Herzberg)แบ่งออกเป็นปัจจัยอะไรบ้าง *
1 point
8. ปัจจัยสุขอนามัย (hygiene factors) ประกอบด้วยสิ่งที่ทำให้บุคลากรพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่จะปฏิบัติงานมีกี่ประการ *
1 point
9. ข้อใดหมายถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน *
1 point
10. บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของพนักงานมีอะไรบ้าง *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy