แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ ธ.ก.ส.

เพื่อปรับปรุงการให้บริการของ ธ.ก.ส. ผ่านเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ขอเชิญท่านผู้ใช้บริการโปรดสละเวลาโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาที ในการตอบแบบสำรวจจำนวน 3 หน้า

  คำถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question