แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ สขนท. 229/20/2563

26  พฤศจิกายน  2563
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
เรียน   อาจารย์ที่ปรึกษาสื่อฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา                        https://forms.gle/dYEHfNxoBFrY7oPk6 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  และข่าวสิ่งแวดล้อม ดีเด่นในสถาบันอุดมศึกษา รางวัล“พิราบน้อย” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยจะมีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล “พิราบน้อย” เป็นประจำทุกปี  แต่เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการของผู้บริโภคสื่อได้เปลี่ยนไปจากสื่อสิ่งพิมพ์หันมาใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น  ทำให้เกิดการปรับตัวของคนในวิชาชีพและวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหลายสถาบันการศึกษามีการปรับหลักสูตรด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

ดังนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์สื่อฝึกปฎิบัติในสถาบันอุดมศึกษา  ตามลิงค์นี้ https://forms.gle/dYEHfNxoBFrY7oPk6    เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาการประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2563  ขอความกรุณากรอกแบบสำรวจนี้ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563เพื่อนำมาประมวลผลและประกาศเชิญส่งงานเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจนี้  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวน.รินี เรืองหนู)
อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ประสานงานโดย   นายพีรพัฒน์ ดิลกัลยากุล  086-074-0005
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล *
คณะ *
สถาบันการศึกษา *
เบอร์โทรสำหรับติดต่อประสานงาน *
อีเมล์สำหรับประสานงาน *
สถานบันของท่านให้นักศึกษาผลิตสื่อฝึกปฎิบัติอะไรบ้างโปรดระบุ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
โปรดระบุชื่อสื่อฝึกปฏิบัติที่นักศึกษาผลิต และ ความถี่ในการเผยแพร่  ตัวอย่าง   หนังสือวันนักข่าว (รายปี) / www.tja.or.th  เป็นต้น *
กรณีเป็นสื่อออนไลน์โปรดระบุลิงค์ เพื่อเข้าถึงสื่อฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการประกวดรางวัล พิราบน้อย ประเภทหนังสือพิมพ์ และนิตยสารฝึกปฏิบัติ-ข่าวฝึกปฏิบัติ-ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ-ข่าว และสารคดีเชิงข่าวสิ่งแวดล้อม บรรณาธิกร และสารคดีเชิงข่าว ในสถาบันอุดมศึกษาประกวด
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy