МАТРИЦА ЗА АНАЛИЗ НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ И ВЪПРОСНИЦИ ЗА САМООЦЕНКА

СТАНДАРТ/ИНДИКАТОР

  СТАНДАРТ 1

  КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И РОДИТЕЛИТЕ ПОДПОМАГА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НАПРЕДЪКА НА УЧЕНИЦИТЕ

  РЪКОВОДСТВО
  УЧИТЕЛИ
  РОДИТЕЛИ
  УЧЕНИЦИ
  Please enter one response per row
  ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
  ОФИЦИАЛНИ ПИСМА
  УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИЦИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
  ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА
  САЙТ НА УЧИЛИЩЕТО
  САЙТ НА КЛАСА
  ГРУПИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
  ИНДИВИДУАЛНИ СРЕЩИ С РОДИТЕЛИТЕ
  ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
  РАЗЛИЧЕН ТИП РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
  КРАТКИ ТЕКСТОВИ СЪОБЩЕНИЯ
  ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
  ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ
  УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
  СРЕЩИ С РОДИТЕЛСКИ АКТИВИ
  СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ДИРЕКТОРА
  СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ПОМ. - ДИРЕКТОРА
  ДРУГИ
  Please enter one response per row
  РЪКОВОДСТВО
  УЧИТЕЛИ
  РОДИТЕЛИ
  УЧЕНИЦИ
  Please enter one response per row
  РЪКОВОДСТВО
  УЧИТЕЛИ
  РОДИТЕЛИ
  УЧЕНИЦИ
  Please enter one response per row
  РЪКОВОДСТВО
  УЧИТЕЛИ
  РОДИТЕЛИ
  УЧЕНИЦИ
  Please enter one response per row