แบบประเมินสมรรถนะ 63/1
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ
รายชื่อผู้ถูกประเมิน : *
ประเมินโดย : *
ท่านต้องการประเมิน *
งานที่ประเมิน *
สมรรถนะที่ 1 : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ( Achievement Motivation )
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใด
สามารถกระทำได้มาก่อน
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี *
5
4
3
2
1
1. พยายามทำงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง
2. พยายามปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลากำหนด
3. มานะ อดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
4. แสดงออกว่าต้องการทำงานให้ได้ดีขึ้น
5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นความสูญเปล่า หรือหย่อนประสิทธิภาพในงาน
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่1 และสามารถทำงานได้ผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้ *
5
4
3
2
1
6. กำหนดมาตรฐาน หรือเป้าหมายในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
7. ติดตาม และประเมินผลงานของตน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
8. ทำงานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชากำหนด หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
9. มีความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้อง เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
สมรรถนะที่ 2 : บริการที่ดี ( Service Mind )
ความตั้งใจและความพยายามของข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจ *
5
4
3
2
1
1. ให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ
2. ให้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ
3. แจ้งให้ผู้รับบริการทราบความคืบหน้าในการดำเนินเรื่อง หรือขั้นตอนงานต่างๆ ที่ให้บริการอยู่
4. ประสานงานภายในหน่วยงานและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับบริการที่ต่อเนื่อง และรวดเร็ว
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ *
5
4
3
2
1
5. รับเป็นธุระ ช่วยแก้ปัญหาหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ
6. ดูแลให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และนำข้อขัดข้องใดๆ ในการให้บริการไปพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
สมรรถนะที่ 3 : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ( Expertise )
ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสม ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ ในสาขาอาชีพของตนหรือที่เกี่ยวข้อง *
5
4
3
2
1
1. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ในสาขาอาชีพของตน
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนให้ดีขึ้น
3. ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีความรู้ในวิชาการ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน *
5
4
3
2
1
4. รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน หรือที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
5. รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับงานของตน อย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะที่ 4 : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม ( Integrity )
การดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพื่อรักษาศักดิ์ศรีแห่งความ
เป็นข้าราชการ
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : ความสุจริต *
5
4
3
2
1
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย และวินัยข้าราชการ
2. แสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอย่างสุจริต
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และมีสัจจะ เชื่อถือได้ *
5
4
3
2
1
3. รักษาคำพูด มีสัจจะ และเชื่อถือได้
4. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตสำนึกในความเป็นข้าราชการ
สมรรถนะที่ 5 : การทำงานเป็นทีม ( Teamwork )
ความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งของทีม หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไม่จำเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีมรวมทั้งความสามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : ทำหน้าที่ของตนในทีมให้สำเร็จ *
5
4
3
2
1
1. สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทำงานในส่วนที่ตนได้รับมอบหมาย
2. รายงานให้สมาชิกทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานของทีม
3. ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของทีม
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และให้ความร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน *
5
4
3
2
1
4. สร้างสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นในกลุ่มได้ดี
5. ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในกลุ่มด้วยดี
6. กล่าวถึงเพื่อนร่วมงานในเชิงสร้างสรรค์ และแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของเพื่อนร่วมทีม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
สมรรถนะที่ 6 : ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal Understanding)
ความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความหมายตรง ความหมายแฝง ความคิดตลอดจนสภาวะทาง
อารมณ์ของผู้ที่ติดต่อด้วย
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นต้องการสื่อสาร *
5
4
3
2
1
1. เข้าใจความหมายที่ผู้อื่นสื่อสารด้วยภาษาโดยสื่อต่างๆ สามารถจับใจความได้ สรุปเนื้อหาเรื่องราวได้ถูกต้องครบประเด็น
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและคำพูด *
5
4
3
2
1
2. เข้าใจทั้งความหมายและนัยเชิงอารมณ์ จากการสังเกต สีหน้า ท่าทาง หรือน้ำเสียงของผู้ที่ติดต่อด้วย
สมรรถนะที่ 7 : การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
ความใส่ใจและตั้งใจที่จะส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพ หรือมีสุขภาวะทั้งทาง
ปัญญา ร่างกาย จิตใจ และทัศนคติที่ดีอย่างยั่งยืนเกินกว่ากรอบของการปฏิบัติหน้าที
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : ใส่ใจและให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น *
5
4
3
2
1
1. ขวนขวายหาโอกาสพัฒนาตนเอง และสนับสนุนชักชวนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ ศักยภาพ ฯลฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบอยู่
2.เชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีความประสงค์ และมีความสามารถที่จะเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และสอนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน *
5
4
3
2
1
3. ให้คำแนะนำอย่างละเอียด และหรือวิธีปฏิบัติงาน เพื่อเป็นตัวอย่าง
4. สอนงาน หรือให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการพัฒนางานหรือการปฏิบัติตน
5. ชี้แหล่งข้อมูลและทรัพยากรอื่นๆเพื่อใช้ในการพัฒนาของผู้อื่น
สมรรถนะที่ 8 : การมองภาพองค์รวม (Conceptual Thinking)
การคิดในเชิงสังเคราะห์ มองภาพองค์รวม โดยการจับประเด็น สรุปรูปแบบเชื่อมโยงหรือประยุกต์
แนวทางจากสถานการณ์ ข้อมูล หรือทัศนะต่าง ๆ จนได้เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่
ระดับ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะในด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน *
ระดับ 1 : ใช้กฎพื้นฐานทั่วไป *
5
4
3
2
1
1. ใช้กฎพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ตลอดจนหลักสามัญสำนึกทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน
Your answer
ระดับ 2 : แสดงสมรรถนะระดับที่ 1 และประยุกต์ใช้ประสบการณ์ *
5
4
3
2
1
2. พิจารณารูปแบบของข้อมูลแล้วสามารถระบุแนวโน้ม หรือข้อมูลที่ขาดหายไปได้
3. ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ระบุประเด็นปัญหา หรือแก้ปัญหาในงาน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม. Report Abuse