Czytam i piszę jak z nut, czyli glottodydaktyka w praktyce
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu on-line: Czytam i piszę jak z nut, czyli glottodydaktyka w praktyce
Termin: 07.06.2021 r. , godz. 17.00-18.30 (I część) i 14.06.2021 r., godz. 17:00-18:30 (II część)
Kontakt - telefon: 91 434 32 33, e-mail: odn@wshtwp.pl
Dane personalne
Nazwisko *
Imię/imiona *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
Miejsce pracy
Nazwa szkoły/placówki *
Adres szkoły/placówki *
Nauczany przedmiot/stanowisko *
Dane do korespondencji
Numer telefonu *
E-mail *
FAKTURA *
NABYWCA:
Nazwa
Adres (z kodem pocztowym)
NIP
Odbiorca/płatnik inny niż nabywca *
Nazwa
Adres (z kodem pocztowym)
Dane do faktury (opcja)
Nazwa szkoły/placówki (opcja)
Adres szkoły/placówki (opcja)
Regulamin zgłoszenia i udziału w formach doskonalenia *
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin, reprezentowana przez Rektora. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: cos@wshtwp.pl, telefonicznie: (91) 424 32 00 lub osobiście w jego siedzibie.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Bartosz Biegus, tel. (91) 44 80 021, e-mail: iod@twp.szczecin.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6, ust. 1, lit. a RODO - na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (w przypadku podania danych kontaktowych oraz zgody marketingowej) - do czasu odwołania zgody, lub po upływie 10 lat od jej wyrażenia,
2) art. 6, ust. 1, lit. c RODO – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z powszechnie obowiązującym prawem (w przypadku wystawienia faktury lub zaświadczenia o odbytym szkoleniu/kursie), zgodnie z:
a) art. 86 i art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.),
b) Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).
4. Będziemy udostępniać dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
5. W sytuacji gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany przepisem prawa do ich podania. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność realizacji Pani/Pana wniosku (żądania).
6. W sytuacji gdy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie wyrażonej zgody, może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę, o której mowa w ust. 3, punkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosownie do art. 22 RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
9. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).
*
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy