Анкетна карта

Анкета за оценяване на степента на удовлетвореност на целевите групи от създадената Интегрирана управленска информационна система (ИУИС).

  Captionless Image

  Анкетна карта

  Уважаеми колеги, Настоящата Анкета има за цел да проучи Вашето мнение за внедряваната в Тракийски университет ИУИС. Тя е изградена по изпълнението на проект «Усъвършенстване на системата за управление и внедряване на интегрирана управленска информационна система в Тракийски университет за повишаване качеството на образованието и научно-изследователската дейност» BG051PO001-3.1.08-0009 по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Молим за Вашето съдействие за провеждане на проучването! Анкетата е анонимна!

  I. Въпроси за статута на анкетирания

  This is a required question
  Напишете възрастта си в години като цяло число
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question