แบบประเมินกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่17 กค 2560 เวลา 08.00-12.00 ณ อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ
โปรดตอบคำถามของแบบสอบถามนี่
ชื่อ นามสกุล
Your answer
รหัส
Your answer
เพศ
สาขาวิชา
จากคำถาม กรุณาตอบ ถูก หรือ ผิด "ในในการทำพานไหว้ครูต้องประกอบด้วยหญ้าแพรก หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้"
Required
จากคำถาม กรุณาตอบ ถูก หรือ ผิด "ในในการทำพานไหว้ครูต้องประกอบด้วยหญ้าแพรก หญ้าแพรก เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความเข้มแข็ง อดทนถึงแม้จะแห้งแล้ง คนเดินเหยียบย่ำ หญ้าแพรกก็จะไม่ตาย พอได้รับโอกาสที่เหมาะสม ได้รับความชุมชื้น ก็จะแตกยอดเจริญงอกงามเป็นอย่างดี ครูจึงต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษามากมาย และค่อย ๆสะท้อนปลูกฝังความมุ่งมั่นอดทน เข้มแข็งไปสู่นิสัยของนักเรียน นักศึกษา ฝึกให้เขาเข้มแข็งอดทนให้จงได้
Required
กรุณาประเมินความพึงพอใจในเรื่องต่อไปนี้ โดย ระดับคะแนน "5" หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด และ คะแนน "1" หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุด
5
4
3
2
1
ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน
การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทำพานไหว้ครูของสาขาของท่าน
การแสดงออกซึ่งมุทิตาจิตต่อครู อาจารย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ความพึงพอใจโดยภาพรวม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามครับ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms