แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรในแต่ละด้าน ผลการประเมินที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
กรุณาระบุข้อมูลที่ตรงกับท่าน
รหัสนักศึกษา *
กรุณากรอกรหัสนักศึกษา
Your answer
สาขาวิชา *
สาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
ชั้นปีที่ *
กรุณาเลือกชั้นปีที่ศึกษา
จำนวนครั้งที่เข้ารับการคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา *
โปรดเลือกจำนวนครั้ง
ส่วนที่ 2 แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการประเมินใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยระดับที่ประเมินตนเองเป็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1.การให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา *
5
4
3
2
1
1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร และการเลือกวิชาเรียนมากน้อยเพียงใด
1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำด้านการลงทะเบียนเรียนของอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำด้านวิธีการเรียน การศึกษาค้นคว้า การนำเสนอผลงาน/ข้อมูล  จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อการแนะนำหรือตักเตือน เมื่อนักศึกษามีผลการเรียนต่ำลง จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการแนะนำเรื่องบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการเรียนของนักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำและการให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
2.การให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา *
5
4
3
2
1
2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาเรื่องระเบียบข้อบังคับ บริการต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
2.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำในการแก้ปัญหาส่วนตัวของนักศึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
2.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำด้านบทบาททางสังคมที่ให้กับนักศึกษา เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ สิทธิหน้าที่พลเมือง การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
2.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อคำแนะนำด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
2.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
3.การให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ *
ขอให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการประเมินใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของอาจารย์ ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้เลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยระดับที่ประเมินตนเองเป็นดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้คำแนะนำในการใช้แบบฟอร์มและการเขียนคำร้องของนักศึกษา เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ จากอาจารย์ที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด
3.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อการประสานงานของอาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ   มากน้อยเพียงใด 
3.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์  มากน้อยเพียงใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms