แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่น 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ห้องสัมมนา 303 ชั้น 3 อาคารบุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง หมดเขตรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2560


วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับคณะ ภาควิชา สาขาวิชา และอาจารย์ที่ต้องการเป็นผู้ประเมิน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมิน ระดับคณะ มก.
2. เพื่อทบทวนความเข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. ให้กับผู้ประเมินที่ได้รับการทาบทามคณะให้เป็นกรรมการประเมินฯ ระดับคณะ มก. ปีการศึกษา 2559
3. เพื่อทบทวนความเข้าใจวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ สกอ. ให้กับผู้ประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ มก.

กลุ่มเป้าหมาย (จำนวนไม่เกิน 60 คน)

1. ผู้ประเมินที่ได้รับการทาบทามจากคณะ ให้เป็นคณะกรรมการประเมินฯ
2. ผู้ประเมินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เงื่อนไขการผ่านการอบรม

1. ศึกษารายงานผลการดำเนินการของคณะที่เป็นกรณีศึกษาในการอบรมล่วงหน้า และส่งการบ้านผลการตัดสินมาที่ e-mail: psdmdk@ku.ac.th ส่งภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
2. เข้าร่วมอบรมครบเต็มเวลาของหลักสูตร และมีคะแนนผลการทดสอบหลังการอบรม (Post Test)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3. แสดงความคิดเห็น และร่วมอภิปรายในการทำกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะพิจารณาจากผลประเมินของเพื่อนประเมินเพื่อน และผลประเมินของวิทยากรประเมินผู้เข้าอบรม
สำหรับผู้ประเมินที่เข้าร่วมอบรมใหม่ เมื่อผ่านเกณฑ์นี้แล้วท่านจะต้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ อย่างน้อย 1 คณะ จึงจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

1. เป็นผู้ที่ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
2. เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 และ/หรือ ปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อผ่านเกณฑ์นี้แล้วท่านจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง website สำนักงานประกันคุณภาพ http://qa.ku.ac.th/webqaku/kubatko/tamneap.html

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  หมายเหตุ : สำนักงานประกันคุณภาพจะให้สิทธิ์การเข้าร่วมอบรมกับผู้ที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในลำดับแรกก่อน

  หากรุ่นใดที่มีผู้เข้าร่วมอบรมสมัคร ต่ำกว่า 45 คน สำนักงานประกันคุณภาพจะขอสงวนสิทธิ์ในการยุบรวม โดยจะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ของท่าน (ขอให้ท่านแจ้งและตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง) และที่ https://goo.gl/G9JyvE ภายในวันที่ 11 เมษายน 2560 ต่อไป