แบบคำร้องขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ฉบับที่ 2 (แทนการชำรุดหรือสูญหาย)
เพื่อให้การดำเนินการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
Email address *
มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอ *
ปีการศึกษา *
ระบุปีการศึกษาสุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาหรือออกจากสถานศึกษา เช่น 2553
เลขประจำตัวนักเรียน *
คำนามหน้านาม *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ *
วันที่เกิด *
ระบุวันที่ เช่น 29
เดือนที่เกิด *
ปีที่เกิด *
ระบุ ปี พ.ศ. เช่น 2525
บิดาชื่อ-นามสกุล *
การพิมพ์ เช่น นายวัดผล ประเมินผล
มารดาชื่อ-นามสกุล *
การพิมพ์ เช่น นางวัดผล ประเมินผล หรือ นางสาววัดผล ประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
E-Mail *
สำคัญเพื่อใช้ในตรวจสอบวัน เวลานัดหมายในการมารับเอกสารและหลักฐานทางการศึกษา งานวัดผล ประเมินผลฯ ไม่สามารถตอบกลับ E-mail (*****@nonsi.ac.th) ได้ครับ ให้ใช้ E-mail ของ gmail, hotmail, yahoo, outlook แทนครับ
มีความประสงค์ขอเอกสารและหลักฐานทางการศึกษาเพื่อ (ระบุ) *
ใช้ในการศึกษาต่อ ใช้ประกอบการตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
ในวันที่ (ระบุ) *
ระบุวันที่ต้องการใช้ เช่น 31
เดือน (ระบุ) *
ปี (ระบุ) *
ระบุปี พ.ศ. ที่ต้องการใช้ เช่น 2563
บันทึกเพิ่มเติม
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy