แบบประเมินคุณภาพฯ ม.4
1.ครูมีการเตรียมการสอน(พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม)
2.การจัดสภาพห้องเรียน
3.เนื้อหาที่สอนสอดคล้องกับชีวิตจริงและทันสมัย
4.นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
5.กิจกรรมการเรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
6.กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
7.ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
8.ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม/ทีม
9.ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
10.ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
11.ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะที่สอน
12.ครูใช้วิธีการสอนหลากหลาย(เช่น การทำงานกลุ่ม โครงงานจัดคู่ ฯลฯ)
13.ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
14.ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
15.ครูส่ิงเสริมให้ทดลอง/ทำงานในห้องปฎิบัติการหรือนอกชั้นเรียนบ่อย
16.ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน
17.นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
18.นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียน
19.ครูประเมินผลอย่างยุติธรรม
20.ครูตั้งใจสอนให้คำแนะนำนักเรียนในการทำกิจกรรม
21.นักเรียนชอบเรียนวิชานี้
22.นักเรียนชอบครูที่สอนวิชานี้
23.นักเรียนนำความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
24.ความรู้จากวิชานี้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
25.นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google.