แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(กรุณาทำเครื่องหมาย หน้าข้อความต่อไปนี้)
1. เพศ
Required
2. ประเภท
Required
3. วิทยาเขต
Required
ตอนที่ 2แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุน
รายละเอียด ระดับคะแนน 1=น้อยมาก, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด
ภาระงาน
1. มีการกำหนดข้อมูลรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง(job description) และภาระงานอย่างชัดเจน
2. มีการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง(job description) และภาระงานให้ทราบอย่างชัดเจน
3.ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสม
4. ท่านมีความภาคภูมิใจในการทำงานในคณะนิติศาสตร์
การรับเข้าทำงาน/ ความก้าวหน้าในการทำงาน
5. มีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุในตำแหน่งต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6. มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้าอบรม/ สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
7. มีการส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
8. มีการจัดอบรม/ ส่งเสริมให้มีการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
9. มีระบบพี่เลี้ยงหรือการแนะนำการทำงานสำหรับพนักงานที่เข้าทำงานใหม่
10. มีระบบการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากร
สวัสดิการและความมั่นคงในการทำงาน
11. มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงในการทำงาน
12. มีการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
13. มีการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน/ ในทำงาน
14. มีการจัดสภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/ บรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน
การรับเรื่องร้องเรียน
15. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาในการทำงาน
16. เปิดโอกาสหรือมีช่องทางให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการทำงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms