Ankieta dla mieszkańców Gminy Kórnik
Szanowni Państwo!

Gmina Kórnik przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji – dokumentu, w którym zostanie zaplanowany proces rozwiązywania problemów występujących na obszarze zdegradowanym. Dotychczas przeprowadzona została dogłębna analiza danych statystycznych, na podstawie której wyznaczono obszar rewitalizacji. To właśnie na nim skoncentrowane będą planowane działania rewitalizacyjne. Obszar rewitalizacji obejmuje zaprezentowaną na mapie część miasta Kórnik oraz teren sołectw: Dziećmierowo i Żerniki. Dalsza część ankiety dotyczy powyższego obszaru, a nie całej gminy Kórnik. Poznanie Państwa zdania na temat obszaru rewitalizacji pozwoli na stworzenie Programu Rewitalizacji, który będzie odpowiedzią na rzeczywiste problemy oraz będzie spełniać oczekiwania mieszkańców gminy.

Obszar rewitalizacji na terenie miasta Kórnik
1. Czy Pana/i zdaniem wskazany obszar wymaga ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy stanu przestrzeni publicznej? *
Required
2. Która grupa społeczna zamieszkująca obszar rewitalizacji jest w największym stopniu zagrożona wykluczeniem społecznym? *
Required
3. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze społecznej? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Przestępczość (kradzieże, rozboje, chuligaństwo, wandalizm)
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard, itp.)
Patologie w rodzinie (przemoc, zła opieka, rażące zaniedbywanie dzieci)
Ubóstwo
Bezrobocie
Trudna sytuacja emerytów i osób niepełnosprawnych
Niski poziom edukacji w szkołach (brak bezpłatnych zajęć dodatkowych dla uczniów)
Zaburzenia stosunków międzyludzkich, brak więzi społecznych (brak życzliwości, obojętność, egoizm, nietolerancja, brak zaufania)
Niska aktywność społeczna mieszkańców
Odpływ młodych mieszkańców
* Jeżeli na wskazanym obszarze występuje bezrobocie, to jaka jest jego główna przyczyna?
4. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze gospodarczej? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Niskie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
Brak wsparcia pozwalającego łączyć życie rodzinne i zawodowe
Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców
Brak funkcjonalnej przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej
5. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze środowiskowej? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Zanieczyszczenia powietrza - spaliny samochodowe, palenie w tradycyjnych piecach opałem o niskiej jakości
Zaśmiecenie ulic i przestrzeni publicznych, nielegalne składowiska odpadów
6. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze technicznej? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Zły stan zabytków
Zły / niewystarczający stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Zły / niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych
Zły / niewystarczający stan techniczny infrastruktury drogowej
Występowanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej
Brak rozwiązań technicznych w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska w obiektach budowlanych
7. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy w sferze przestrzenno-funkcjonalnej? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Zdewastowane, opuszczone tereny
Brak lub niewystarczająca ilość funkcjonalnych terenów służących wypoczynkowi i rekreacji
Niski poziom estetyki przestrzeni publicznej
Brak lub niska jakość podstawowych usług
8. Czy uważa Pan/i, że na wskazanym obszarze występują następujące problemy związane z jakością życia? *
Brak problemu
Małe natężenie problemu
Średnie natężenie problemu
Wysokie natężenie problemu
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niewystarczająca oferta kulturalna
Niewystarczająca oferta sportowo-rekreacyjna
9. Proszę o wskazanie najważniejszych korzyści, jakie według Pana/i, powinny zostać osiągnięte w wyniku przeprowadzonego procesu rewitalizacji gminy Kórnik (maks. 4 odpowiedzi). *
Required
Płeć *
Required
Miejsce zamieszkania *
Required
Wykształcenie *
Required
Status zawodowy *
Required
Wiek *
Required
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service