Zgłoszenie na XXXII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „PAPIERNIKÓW” 2018
Jedno zgłoszenie = Jedna osoba !
Email address *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Osoba pełnoletnia *
Wiek osoby niepełnoletniej [lat]
Your answer
Imię i Nazwisko opiekuna osoby niepełnoletniej
Your answer
Kajak *
Adres Zamieszkania *
Your answer
PESEL *
Your answer
Nr telefonu kontaktowego *
Your answer
Dojazd
do opublikowania
Dojazd
Program/Regulamin XXXII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY „PAPIERNIKÓW” 2018
Impreza współfinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
REGULAMIN SPŁYWU
W dniach:
6 – 15 lipca 2018

Wdzydze Kiszewskie – Żur
Rzeka Wda
Rzeka Trzebiocha
Rzeka Prusina

Główny organizator
Klub Turystów Wodnych „Celuloza” Świecie

Współpartnerzy
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
Polski Związek Kajakowy – Komisja Turystyki i Rekreacji Warszawa
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Warszawa
Urząd Miasta i Gminy w Świeciu
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świeciu
Stanica Wodna PTTK Wdzydze

Charakter spływu
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej.

Kierownictwo Spływu
Komandor Marcin Michta
Wicekomandor Leszek Miesała

Komisja Sędziowska Grzegorz Miesała
Tomasz Kowalczyk

Sekretariat Eliza Szreiber

Służby pomocnicze
Służba medyczna Małgorzata Wielgus

Główny ratownik Marcin Michta
Ratownik Młodszy Marcelina Michta
Maciej Kaszuba

Piloci spływu Ryszard Paszkowiak
Michał Michta

Służba techniczna Piotr Miesała
Łukasz Kuc
Kwatermistrz Arkadiusz Guz
Kucharz Waldemar Chudy
Animatorzy Anita Szopińska-Pernak
Małgorzata Szreiber
Termin
06.07.2018-15.07.2018

Trasa
Spływ odbędzie się na rzece Wdzie, na odcinku:
Wdzydze Kiszewskie - Świecie ( ŻUR )
Rz.Wda

Rybaki - Wdzydze
Rz.Trzebiocha

Łążek-Żur
Rz. Prusina – dla chętnych

Warunki uczestnictwa
• Posiadanie umiejętności pływania (osoby płynące kajakami)
• Osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej
• Dokonanie opłaty wpisowego
• Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ. W przypadku odmowy przyjęcia uczestnika na spływ, organizator dokona zwrotu wpłaconego wpisowego
• W imprezie mogą uczestniczyć również osoby niepłynące, które dokonają pełnej opłaty wpisowego (w zgłoszeniu należy zaznaczyć, które osoby nie będą pływały kajakami).

Sprzęt
Organizatorzy zapewniają kajaki dwuosobowe oraz kamizelki asekuracyjne (opłata 75 zł za miejsce w kajaku-ilość kajaków ograniczona). Pozostali uczestnicy są zobowiązani posiadać własny sprzęt pływający i asekuracyjny spełniający wymogi bezpieczeństwa, w ilości odpowiadającej liczbie członków załogi.


Wpisowe – do 06-06-2017na konto BGŻ BNP PARIBAS
58 2030 0045 1110 0000 0404 8520

WPISOWE:
500 zł (po 15 czerwca 600 zł) + 75zł Dorośli

430 zł(po 15 czerwca 530 zł) + 75 zł Ratownicy WOPR, Instruktorzy PZK, Przodownicy PTTK

400 zł (po 15 czerwca 500 zł) + 75zł Młodzież szkolna, Studenci studiów dziennych,

350 zł (po 15 czerwca 450 zł) +75zł Dzieci do 15 lat ( 2003 rok)

130 zł(po 15 czerwca 230 zł) z miejscem w kajaku Dzieci do 7 lat
( 2011 rok )

100zł (po 15 czerwca 200 zł) z miejscem w kajaku Dzieci do 4 lat (2014 rok )

We Wdzydzach obowiązuje opłata 5 zł/doba za pozostawienie auta. Jest możliwość wynajęcia domków we Wdzydzach tel. 586861215 lub 669331114 www.wdzydze-stanica.pl stanica@wdzydze-stanica.pl dla naszych uczestników 25% rabatu hasło: SPŁYW PAPIERNIKI

Przy weryfikacji należy okazać dokumenty uprawniające do zniżki.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy dokonać pisemnie – tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie :
www.ktw-celuloza.pl

Zgłoszenia do 15.06.2018

Informacje o spływie można uzyskać pod telefonami:
603-255-530– Leszek Miesała
695-412-982-Marcin Michta
lub przez mail:
ktwceluloza@wp.pl
szreiber_michta@op.pl
Ze względu na limit miejsc, o przyjęciu na spływ decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

UWAGA: Rezygnacja z udziału w spływie po20.06.2018 pozbawia
rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej kwoty wpisowego.

Weryfikacja
Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą dokonania weryfikacji w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
1. Dowód tożsamości ze zdjęciem
2. Dowód wpłaty wpisowego
3. Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej, w przypadku objęcia opieki przez osobę trzecią (kierownika ekipy)

Przyjmowanie uczestników
Uczestnicy mogą się zgłaszać w dniu 06.07. 2018r. od ok. godz. 17.00 czasu spływowego w Stanicy Wodnej PTTK Wdzydze 29 ul. Stolema 1. Wyjazd autobusem ze Świecia o godz 13.00 spod siedziby KTW Celuloza Świecie, ul. Kościuszki 17

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom
• Transport uczestników ze Świecia do Wdzydz w przypadku 40 osób chętnych
• Obiady jednodaniowe ( brak wegańskich i wegetariańskich) w dniach : 06-15.07.2018r
• Ubezpieczenie NW na czas trwania pływu
• Opiekę przedmedyczną, ratowników WOPR, instruktorów
PTTK i PZK w czasie trwania spływu
• Sprzęt pływający i asekuracyjny (kajaki, wiosła, kamizelki)
• Opłacone pole biwakowe
• Upominki dla zwycięzców poszczególnych konkurencji
indywidualnych
• Pamiątkę spływową

Obowiązki uczestników
1. Każdy uczestnik spływu zobowiązany jest do:
• Podporządkowania się zarządzeniom Kierownictwa Spływu
oraz zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Spływu
• Udzielania pomocy innym uczestnikom spływu, którzy tej
pomocy potrzebują
• Pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez
uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich
• Dbania o sprzęt wypożyczony od organizatora i
zabezpieczenia go po etapach zgodnie z poleceniami Kierownictwa Spływu
• Zachowania ustalonego porządku, podczas trasy spływu, w
tym bezwzględnego zakazu wyprzedzania pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym, co może skutkować powrotem na biwak po zakończeniu etapu na własny koszt.
• Posiadania własnego wyposażenia noclegowego
• Przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych
• Przestrzegania ciszy nocnej od godz. 23.00 do godz. 6.00
• Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i
nadużywania alkoholu podczas trwania całego spływu.
! Dopływania na metę w czasie wyznaczonym w harmonogramie,
nieprzestrzeganie harmonogramu spowoduje powrót na biwak na
własny koszt.
• Zaleca się, aby każda ekipa spływu posiadała własną
apteczkę i reperaturkę

Postanowienia końcowe
Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność.
Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika w czasie trwania spływu.
Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkowują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
Kierownictwo Spływu, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić,
a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku zwrotu wpisowego.
Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związanych
z organizacją imprezy.
Podczas imprezy zostaną rozegrane konkurencje indywidualne
i drużynowe.
W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Szczegółowy Regulamin (Załącznik nr 1), przeprowadzi klasyfikację drużynową.
Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmiany programu spływu (Załącznik nr 2), w zależności od zaistniałej sytuacji pogodowej.

Załącznik nr 1

Szczegółowy Regulamin Spływu i Punktacji

I. Cel regulaminu
Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na trasie spływu oraz obiektywne ustalenie kolejności zajętych miejsc przez drużyny i uczestników poszczególnych konkurencji.

II. Zasada pokonywania trasy spływu
W spływie biorą udział uczestnicy zweryfikowani w sekretariacie spływu przed rozpoczęciem spływu.
Uczestnicy zobowiązani są pływać w osadach, w których zostali zweryfikowani.
Każdy z etapów rozpoczyna się i kończy w ustalonym programowo czasie (Załącznik nr 2).
Trasa spływu pokonywana jest przez uczestników w ustalonym, przez Kierownictwo Spływu, porządku. Spływ otwierają i zamykają piloci spływu.

III. Punktacja spływu
W punktacji spływu biorą udział wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem Kierownictwa Spływu.

Za każdego zgłoszonego uczestnika drużyna otrzymuje 2 pkt. dodatnie.

Za wypłynięcie, w określonym przez kierownictwo spływu czasie , każda osoba z osada otrzymuje + 4 pkt. .
Za wyprzedzanie pilota początkowego, każda osoba z osady, otrzymuje 4 pkt ujemne.

Za przypłynięcie na metę etapu za pilotem początkowym w określonym czasie ( regulamin ), każda osoba z osady otrzymuje + 4 pkt.
Za pozostanie za pilotem końcowym (bez jego zgody) każda osoba z osady otrzymuje 4 pkt. ujemne.

Podczas każdej konkurencji kajakowej indywidualnej, rozgrywanej podczas spływu, zgodnie z zasadami rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. Ponadto pierwszych dziesięć miejsc wnosi punkty do klasyfikacji drużynowej:
I – 20 pkt. V – 9 pkt. IX – 4 pkt.
II – 16 pkt. VI – 8 pkt. X – 3 pkt.
III – 12 pkt. VII – 6 pkt.
IV – 10 pkt. VIII – 5 pkt.
za udział pozostali uczestnicy otrzymują po 2 pkt. .

Podczas każdej konkurencji indywidualnej rozgrywanej na biwaku ( nie kajakowej ), podczas spływu , zgodnie z zasadami rozgrywania konkurencji, prowadzona jest klasyfikacja startujących. Pierwszych trzech zwycięzców nagrodzonych zostanie upominkami. Ponadto pierwszych sześć miejsc wnosi punkty do klasyfikacji drużynowej:
I – 10 pkt. III – 6 pkt. V – 3 pkt.
II – 8 pkt. IV – 4 pkt. VI – 2 pkt.
za udział pozostali uczestnicy otrzymują po 1 pkt. .

Podczas spływu prowadzona jest klasyfikacja drużynowa wg poniższych zasad:
O kolejności drużyn decyduje suma punktów dodatnich i ujemnych zdobytych przez poszczególnych członków ekipy oraz punktów zdobytych przez ekipę w konkurencjach drużynowych. Punktację drużynową wygrywa ekipa, która zdobędzie największą ilość punktów.
Do każdej konkurencji drużynowej ekipa wystawia tylko jeden reprezentujący ją skład.
Za kolejne miejsca zdobyte w kajakowych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
I miejsce – 50 pkt. IV miejsce – 20 pkt.
II miejsce – 40 pkt. V miejsce – 15 pkt.
III miejsce – 30 pkt. VI miejsce – 10 pkt.

za udział pozostałe drużyny otrzymują po 5 pkt.
Za kolejne miejsca zdobyte w dodatkowych konkurencjach drużynowych, ekipa otrzymuje:
I miejsce – 25 pkt. IV miejsce – 10 pkt.
II miejsce – 20 pkt. V miejsce – 8 pkt.
III miejsce – 15 pkt. VI miejsce – 6 pkt.

za udział pozostałe drużyny otrzymują po 3 pkt.

Punkty ujemne mogą być przyznane ekipie za:

1. Wykluczenie ze spływu członka ekipy (- 100 pkt.)

2. Za nieprzestrzeganie przez członków ekipy postanowień Regulaminu
Spływu (- 50 pkt.)

3. Za opóźnienie startu i przypłynięcie po zamknięciu mety przez
członków danej ekipy (- 20 pkt.)

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o kolejności drużyn zdecyduje wyższa średnia wieku danej ekipy tj. wygrywa starsza ekipa.

Zwycięskie drużyny nagrodzone zostaną pucharami.
Pierwsza drużyna dodatkowo otrzyma Puchar Przechodni Przewodniczącego Komisji Turystyki i Rekreacji PZKaj.

Uczestnikom spływu przysługuje prawo do składania protestów według poniższych zasad:
60 min. po ogłoszeniu wyników na tablicy ogłoszeń,
wadium w wys. 100 zł. – w przypadku uznania protestu przysługuje zwrot wniesionego wadium.

Ewentualni sponsorzy mają prawo do ustanowienia, w porozumieniu z Kierownictwem Spływu, własnych kryteriów przyznawania fundowanych nagród.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Kierownictwu Spływu.


Załącznik nr 2

Harmonogram

06-07-2018 – Piątek

12:00 załadunek sprzętu i bagaży w siedzibie Klubu przy ulicy Kościuszki 17 w Świeciu i o godz. 13.00 wyjazd uczestników spływu do Wdzydz
17:00 Weryfikacja uczestników spływu na biwaku we Wdzydzach
19:30 Oficjalne rozpoczęcie spływu przy ognisku w Wdzydzach
23:00 – 6:00 Cisza Nocna

07-07-2018 – Sobota

09:00 Wyjazd na start do Lipusza – przydział kajaków i
Sprzętu. Zabawy dla dzieci
12:00 Start do etapu Lipusz –Loryniec 15km
16:00 Zamknięcie etapu i powrót do obozu
Transport kajaków do miejscowości Rybaki
17:00 – 18:00 Obiad
19:00 – 21:00 Siatkówka Drużynowa
19:00-19:30 Bajki dziadka Rysia
23:00 – 6:00 Cisza Nocna

08-07-2018 – Niedziela
09:00 Wyjazd na start i rozpoczęcie etapu Rybaki -
Wdzydze 18 km rzeka Trzebiocha
15:00 Zamknięcie mety
16:00 Obiad
17:00 – 22:00 Czas wolny, zabawy rekreacyjne – siatkówka
19:00-19:30 Bajki dziadka Rysia
23:00 – 6:00 Cisza Nocna

09-07-2018 – Poniedziałek

11.00 – Zawody – gry, zabawy i potyczki rodzinne na wodzie i lądzie
15:00 Obiad
18:00 – 22:00 Czas wolny, zabawy rekreacyjne
19:00 -19:30 Bajki dziadka Rysia
23:00 – 6:00 Cisza Nocna


10.07.2018 – Wtorek

09:30 Wyjazd na start rozpoczęcie etapu Wdzydze –Miedzno
19 km Jak się uda zwiedzanie kamiennych kręgów w
Odrach 1,5km pieszo w jedną stronę
17:00 Zamknięcie etapu. Wyjazd na biwak
19:00-19:30 Bajki dziadka Rysia


11.07.2018 – Środa
8.00 Składanie obozu – zmiana biwaku - do m.Żur
10.30 Wyjazd na start Miedzno – Czarna Woda 17 km
Załadunek i transport kajaków do miejscowości Błędno
15:00 Obiad w Czarnej Wodzie
16.30 Wyjazd autokarów z Czarnej Wody do Żura
19.00 Bajek nie będzie dziadek ma chrypkę

23:00 – 6:00 Cisza Nocna

12.07.2018 – Czwartek

10:00 Wyjazd na start Błędno- Tleń
15:00 Zamknięcie etapu wyjazd do Żura (dla chętnych spacer z Tlenia do Żura szlakiem czerwonym wokół utworzonego w 1929 r. zbiornika zaporowego Jeziora Żurskiego. Powstał on w wyniku spiętrzenia wód Wdy dla potrzeb elektrowni wodnej w Żurze. Około 12km )
15:30 Obiad
16:30 Finały siatkówki
Zabawy rekreacyjne
19:00-19:30 Bajki dziadka Rysia
23:00 – 6:00 Cisza nocna

13.07.2018 – Piątek

10:00 Wyjazd na start etapu Tleń- Żur 10km po zalewie
11.00 Wyścigi kajakowe dla chętnych
12.00 Rozpoczęcie etapu Tleń Żur
15:30 Zamknięcie etapu w Żurze
16:30 Zabawy rekreacyjne
19:00-19:30 Bajki dziadka Rysia
20:00 Ognisko
23:00-6:00 Cisza nocna

14.07.2018 – Sobota


11:00 Spacerkiem po zalewie Zalew Żur start z Ośrodka dopływamy do
Grzybka powrót do ośrodka 9km
11,00 Wyjazd do Łążka na rzekę Prusinę 12km plus 9km zalewem
Żurskim (dla chętnych i doświadczonych - trasa trudna)
15:00 Obiad
16:30 Ładowanie sprzętu i kajaków na samochód
19:00 Oficjalne zakończenie spływu – ognisko pożegnalne

15.07.2018 – Niedziela

11:00 – 13:00 Rozwiązanie biwaku przejazd do Świecia


Szczegółowy program uzależniony jest od warunków pogodowych i podany zostanie w dniu otwarcia spływu

Moje uwagi
Your answer
Zapoznałem(łam) się z regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service