แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
2. ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ให้มีคุณภาพต่อไป
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
4. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง 5
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หมายถึง 4
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง 3
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย หมายถึง 2
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด หมายถึง 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
4. อาชีพ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่.
3.ระยะเวลาการใด้รับริการ
4.ความสุภาพในการให้บริการ
5.ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
6.การจัดสถานที่รอให้บริการ
7.มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
8.ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
9.สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
10. การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy