แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า
2. ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า ให้มีคุณภาพต่อไป
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน
4. เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด หมายถึง 5
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก หมายถึง 4
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง หมายถึง 3
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย หมายถึง 2
ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด หมายถึง 1
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
4. อาชีพ
Clear selection
ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.มีป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายแสดงสถานที่เห็นได้ง่าย
2.มีป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่.
3.ระยะเวลาการใด้รับริการ
4.ความสุภาพในการให้บริการ
5.ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ
6.การจัดสถานที่รอให้บริการ
7.มีน้ำสะอาดบริการอย่างเพียงพอ
8.ห้องน้ำสะอาดและมีเพียงพอกับความต้องการ
9.สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
10. การจัดลำดับการให้บริการมีความยุติธรรม
Clear selection
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy