แบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ผู้บริหารสถานศึกษา
แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เป็นการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ และการดำเนินงาน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นแบบเลือกตอบ และเติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ เติมข้อความในช่องว่าง
ตอนที่ 3 ข้อค้นพบ ป้ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา *
โรงเรียน *
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
Website
E-mail
ด้านที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ระดับการจัดการศึกษา *
Required
2. ข้อมูลเบื้องต้นด้านครูและบุคลากร *
Required
ด้านที่ 2 ผลการดำเนินงานพื้นฐานของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านการดำเนินงานพื้นฐานระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องสะอาด เป็นระเบียบ และโทรทัศน์มีขนาดเหมาะสม กับห้องเรียนและจำนวนนักเรียน
1.1 ห้องเรียนและอุปกรณ์สะอาดและเป็นระเบียบ *
Required
1.2 ติดตั้งจอโทรทัศน์เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียนความสูงจากพื้นระหว่าง 1.20 - 1.50 เมตร *
Required
1.3 ระยะห่างจากจอโทรทัศน์กับที่นั่งนักเรียนในแถวแรกมี ความเหมาะสม ระหว่าง 1.50 - 1.50 เมตร *
Required
1.4 นักเรียนทุกคนได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่างชัดเจน และไม่รบกวนห้องอื่น *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินการพัฒนาที่ระบุไว้
2.1 มีแผนการดำเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนการ สอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมาณ *
Required
2.2 มีการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่ระบุไว้ *
Required
2.3 มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน DLTV กับแผนการดำเนินงานที่ได้ระบุไว้ *
Required
2.4 มีการนำผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 การดำเนินการสอนซ่อมเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม
3.1 มีการนำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดตารางการสอนซ่อมเสริม *
Required
3.2 มีตารางการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศทุกชั้นเรียน *
Required
3.3 มีการจัดการเรียนการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศทุกชั้นเรียน *
Required
3.4 มีหลักฐาน ร่องรอย ชั้นงานนักเรียน จากการสอนซ่อมเสริมนอกตารางเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 บทบาทของครูต้องเอาใจใส่ กำกับดูแลช่วยเหลือ นักเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน
4.1 ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล *
Required
4.2 ครูทุกคนมีการกำกับติดตาม เพื่อให้ได้ข้อมูล ทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน ทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน *
Required
4.3 ครูทุกคนมีการแนะนำ แนะแนว ให้คำปรึกษา และตอบคำถามนักเรียนทั้งส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน หรือมาขอคำปรึกษา *
Required
4.4 ครูทุกคนมีการข่วยเหลือนักเรียนตามข้อบกพร่อง หรือสภาพปัญหาของนักเรียน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมและตั้งใจเรียนรู้ พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนไกลกังวล
5.1 นักเรียนทุกคนร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง *
Required
5.2 นักเรียนทุกคนทำผลงานหรือชิ้นงานตามที่โรงเรียนต้นทางกำหนด *
Required
5.3 นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน/ชิ้นงาน/ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ *
Required
5.4 นักเรียนมีผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน *
Required
มาตรฐานที่ 2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1 วางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นระบบ
1.1 มีนโยบายและแผนการจัดกรศึกษาปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน *
Required
1.2 มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา *
Required
1.3 มีปฏิทินการดำเนินงานประจำปีการศึกษา *
Required
1.4 ดำเนินงานตามแผนและปฏิทินที่กำหนดไว้ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 2 ส่งเสริม สนับสนนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง
2.1 จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม *
Required
2.2 วางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ตามความต้องการจำเป็น *
Required
2.3 พัฒนาครูและบุคลากรตามความต้องการจำเป็น *
Required
2.4 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ควบคู่กับการปฏิบัติงานในสภาวะปกติ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 3 อำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 จัดครูเข้าสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน *
Required
3.2 สนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ และ External Hard Disk *
Required
3.3 สนับสนุนงบประมาณตามความต้องการจำเป็น *
Required
3.4 ให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือการจัดการเรียนการสอน *
Required
ตัวชี้วัดที่ 4 เป็นผู้นำ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และ ตระหนัก เห็นความสำคัญการจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม
4.1 มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานชัดเจน *
Required
4.2 พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและใฝ่เรียนรู้ *
Required
4.3 สร้างแรงจูงใจให้ครูทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ และมีความสุข *
Required
4.4 เป็นนักคิด วิเคราะห์และสร้างสรรค์ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 5 นำพาครูและบุคลากรดำเนินการจัดการเรียน การสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
5.1 ผู้บริหารแสดงออกถึงการตัดสินใจ ในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม *
Required
5.2 ผู้บริหารมีวิธีการแก้ป้ญหาในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม *
Required
5.3 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน *
Required
5.4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมสะท้อนผลการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมา ปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง *
Required
ตัวชี้วัดที่ 6 อำนวยความสะดวกให้มีการบำรุงรักษาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6.1 ดูแลระบบการรับสัญญาณดาวเทียม ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ *
Required
6.2 ตรวจสอบการติดตั้งโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ *
Required
6.3 ดูแล ซ่อมแซม เครื่องรับสัญญาณและโทรทัศน์ ให้ใช้การได้อย่างต่อเนื่อง *
Required
6.4 มีการตรวจสอบการใช้งานโทรทัศน์และเครื่องรับสัญญาณตามระยะเวลาที่กำหนด *
Required
ตัวชี้วัดที่ 7 จัดหาคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางอย่างครบถ้วนสมบรณ์
7.1 มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนปลายทางฉบับป้จจุบัน *
Required
7.2 มีคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทางเพียงพอกับชั้นเรียน *
Required
7.3 มีแนวปฏิบัติของโรงเรียนในการจัดการเรียน การสอนโดยโช้สื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม *
Required
7.4 มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ ตามความเหมาะสม *
Required
ตัวชี้วัดที่ 8 จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
8.1 มีรายการสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม *
Required
8.2 จัดหาสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนตาม รายการอย่างพอเพียงและเหมาะสม *
Required
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนสอน *
Required
8.4 จัดเก็บสื่ออย่างเป็นระบบ และบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ *
Required
ตัวชี้วัดที่ 9 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างสมํ่าเสมอ
9.1 มีแผนการนิเทศอย่างเป็นรูปธรรม *
Required
9.2 มีปฏิทินการนิเทศให้ทุกห้องเรียนได้รับการนิเทศ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง *
Required
9.3 มีการนิเทศและบันทึกผลการนิเทศตามปฏิทิน *
Required
9.4 สรุปและรายงานผลการนิเทศ *
Required
ด้านที่ 3 ข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นแบบเติมข้อความในช่องว่าง
คำชี้แจง ให้เขียนข้อค้นพบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะลงในช่องว่าง
1) ข้อค้นพบที่เป็นจุดเด่น/วิธีการปฏิบัติที่ดี *
2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบ *
3) ข้อเสนอแนะ *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse