แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานีที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการสำรวจการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยปทุมธานี

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง [  ] หรือในช่องว่าง ตามความเป็นจริงของท่าน และโปรดตอบให้ครบทุกคำถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.คณะที่เรียน *
2. คำนำหน้าชื่อ นาย/นางสาว/นาง/อื่นๆ(ระบุ) *
3.ชื่อ  นามสกุล *
4. อายุ (ปี) *
5.เลขประจำตัวประชาชน *
6. เลขประจำตัวนิสิต/นักศึกษา *
7. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก                     เลขที่  หมู่   ถนน  ตำบล อำเภอ/เขต  จังหวัด .รหัสไปรษณีย์   *
8.เบอร์โทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อได้   *
9. อีเมลล์ *
10.ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัด :
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยปทุมธานี. Report Abuse