แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อการให้บริการของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (ระดับสำนักงานอธิการบดี)
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อการรับบริการของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในห้วงเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการในการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. การให้บริการของกองแผนงานใน 5 ด้าน
3.การดำเนินงานด้านต่างๆ ของกองแผนงาน ระดับสำนักงานอธิการบดี
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ

โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ระดับ 3 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายความว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. Report Abuse