DOTAZNÍK PRE OBYVATEĽOV OBCE IPEĽSKÝ SOKOLEC

Tento dotazník je súčasťou spracovania PHSR Vašej obce na obdobie 2014 - 2020. Vašimi odpoveďami nám pomôžete poukázať na možné problémy a poskytnete pohľad na Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodásrkeho a sociálneho rozvoja obce. Preto na základe uvedeného Vás žiadame o spoluprácu a spoluúčasť na príprave týchto podkladov.
Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité iba na účely spracovania situačnej analýzy a rozvojovej stratégie obce.
Ďakujeme Vám za čas strávený pri vypĺňaní dotazníka.

  Charakteristika respondenta

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kvalita života v obci

  This is a required question
  a) stav miestnych komunikácií
  b) stav chodníkov
  c) stav verejnej zelene
  d) dostupnosť (časová, priestorová)
  e) požiarna ochrana
  f) všeobecná zdravotnícka starostlivosť
  g) možnosti športového vyžitia
  h) športové zariadenia (telocvičňa, ihrisko)
  i) kultúrne zariadenia
  j) možnosti kultúrneho vyžitia
  k) dom smútku
  l) knižnica
  m) ponuka služieb a obchodov
  n) bezpečnosť a ochrana osobného majetku
  o) záujem obyvateľov o veci verejné
  p) vzťah obyvateľov k svojej obci
  r) práca obecného úradu a miestnej samosprávy
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Obyvateľ a obec

  This is a required question
  This is a required question
  oboznamujem sa s návrhmi územného členenia obce
  zúčastňujem sa volieb do miestnej samosprávy
  zúčastňujem sa na podujatiach usporiadaných obcou
  sledujem informácie o hospodárskom a sociálnom rozvoji
  zúčastňujem sa zasadaní obecného zastupiteľstva
  navštívil som s požiadavkou svojho poslanca/starostu
  zapájam sa aktívne do života cirkvi alebo náboženskej skupiny
  som členom dobrovoľníckej organizácie
  Please enter one response per row

  Obec a jej rozvoj

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question