แบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการเพิ่มเติมของผู้ใช้บริการ สบว.

เรียน ผู้ใช้บริการสำนักงานบริการวิชาการ
สำนักงานบริการวิชาการขอขอบุคุณที่ท่านให้โอกาสเราให้บริการท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้สำนักงานสามารถพัฒนาวิชาการได้ดียิ่งขั้น
และเหมาะสมกับความต้องการของท่าน
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์กรอบแบบสำรวจนี้ เพื่อสำนักฯ จักได้รวบรวมข้อเสนอแนะและความต้องการเพิ่มเติมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question