ANKIETA - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2016-2023
1. Czy dostrzega Pan/i konieczność przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy Czemierniki? *
Required
2. Proszę powiedzieć w jakim stopniu (w skali 1-5) zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami. Gmina Czemierniki to dobre miejsce: *
Przy czym 1 oznacza, że zdecydowanie się Pan/i nie zgadza, 5 zdecydowanie się Pan/i zgadza.
1
2
3
4
5
Do mieszkania
Do pracy / prowadzenia działalności gospodarczej
Do planowania przyszłości dla siebie i swojej rodziny
Proszę uzasadnić swój wybór
Your answer
3. Które z obszarów znajdujących się na terenie Gminy Czemierniki powinny zostać poddane rewitalizacji?
Proszę wybrać jedno sołectwo
4. Jakie problemy techniczne Pana/i zdaniem występują na wybranym przez Pana/i obszarze? *
Brak problemu
Niskie zagrożenie problemem
Średnie zagrożenie problemem
Wysokie zagrożenie problemem
Brak infrastruktury technicznej (np. instalacja c.o., wod.-kan., gaz)
Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Zdewastowane i opuszczone tereny
Brak boisk, placów zabaw
Stan dróg i chodników
Małe zasoby mieszkaniowe
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych
Brak ścieżek rowerowych
Słaba komunikacja
Zły stan zabytków
Zanieczyszczenie środowiska
Niska estetyka otoczenia (ławki, miejsca do wypoczynku/rozmowy, ład przestrzenny)
Inne - jakie .................... ?
Your answer
5. Jakie problemy społeczno-gospodarcze Pan/i zdaniem występują na wybranym obszarze? *
Brak problemu
Niskie zagrożenie problemem
Średnie zagrożenie problemem
Wysokie zagrożenie problemem
Problemy na lokalnym rynku pracy (bezrobocie, niskie wynagrodzenia, mało atrakcyjne miejsca pracy)
Problemy z prowadzeniem biznesu/działalności gospodarczej (puste lokale, małe wsparcie w zakresie prowadzenia działalności)
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie)
Niskie poczucie bezpieczeństwa (kradzieże, rozboje, wypadki)
Słaba integracja lokalnej społeczności
Słaba współpraca między instytucjami publicznymi a mieszkańcami
Niewystarczająco rozwinięta oferta spędzania czasu wolnego (oferta kulturalna, sportowa, rekreacyjna)
Bezdomność
Problemy związane z opieką nad dziećmi do lat 6
Brak dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych
Problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa (duży odsetek osób starszych, samotnych, „wymierające/stare” miejscowości
Ubóstwo (duży odsetek ludzi biednych, żebractwo)
Inne - jakie ............?
Your answer
6. Które ze wskazanych wyżej problemów technicznych i społeczno-gospodarczych we wskazanym sołectwie wydają się Panu/i najważniejsze?
Your answer
7. Czy poza wymienionymi wyżej problemami zauważa Pan/i jakieś inne negatywne zjawisko w gminie, które powinno zostać rozwiązane w ramach rewitalizacji? Jeśli tak, co to za problem i kogo dotyczy?
Your answer
8. Jakie działania/przedsięwzięcia w ramach programu rewitalizacji Gmina Czemierniki powinna podjąć, aby zaradzić tym priorytetowym problemom?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms