แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
การศึกษา *
Required
สถานะภาพในการทำงาน *
Required
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน (ประเมินทุกหน่วยงานที่ท่านใช้บริการ)
การประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยกำหนดระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
5 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
1 คะแนน หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
กระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ
ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
มีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ความเหมาะสมของวิธีการทำงาน
ระยะเวลาในการรับบริการแต่ละครั้ง
ด้านบุคคลากรที่ให้บริการ *
5
4
3
2
1
ความเพียงพอของบุคลากรที่ให้บริการ
ผู้ให้บริการ มีความรู้ความสามารถในการชี้แจงและให้คำแนะนำตอบข้อหารือให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ผู้ให้บริการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส การพูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่สุภาพ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ผู้ให้บริการมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ให้บริการให้บริการด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5
4
3
2
1
มีป้าย /สัญลักษณ์ /ประชาสัมพันธ์การใช้อาคารสถานที่ในการบริการ
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉินได้ทุกเวลา เช่น ห้องสุขา น้ำดื่ม ที่นั่ง ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการในภาพรวม
ช่องทางเลือกในการให้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ / ระบบ E-Office / เว็บไซด์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒
ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
ด้านผลการให้บริการ *
5
4
3
2
1
ผลการให้บริการโดยรวม เช่น ความรู้ เทคนิค แนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ
ได้รับการส่งเสริมความรู้ที่คุ้มค่า คุ้มประโยชน์
คุณภาพของการให้บริการ
ความประทับใจในการบริการ
ภาพรวมในการบริการของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ตอนที่ ๓ ข้อคิดเห็น
จุดที่ สพป.นพ.๒ ต้องปรับปรุงในการให้บริการ
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
การให้บริการในเรื่องใด กลุ่มใด ที่ท่านเห็นว่าควรจะต้องปรับปรุงแก้ไข
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy