แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมอบรม

"เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย : รุ่นที่ 3"
(Semantic-based Knowledge Management Tools)
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555
ณ ห้อง 113 Auditorium อาคารสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี

  1. ข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรณีได้รับสิทธิ์ให้เข้่าร่วมการอบรม

  This is a required question