แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
ความพึงพอใจในการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย
1.2 ความพร้อมให้บริการ
1.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย การให้คำแนะนำ เป็นต้น
2. ด้านสถานที่
2.1 การติดประกาศขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
2.2 ความคล่ีองตัวในการให้บริการ
3. ด้านสถานที่
3.1 การจัดอุปกรณ์ สถานที่และิสิ่งอำนวยความสะดวก
3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการมีความชัดเจน
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความต้องการ
4.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
5.ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับใด
อื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service