แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดลพบุรี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
  1.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย
  1.2 ความพร้อมให้บริการ
  1.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถามชี้แจงข้อสงสัย การให้คำแนะนำ เป็นต้น
  2. ด้านสถานที่
  2.1 การติดประกาศขั้นตอนการใช้บริการข้อมูลข่าวสาร
  2.2 ความคล่ีองตัวในการให้บริการ
  3. ด้านสถานที่
  3.1 การจัดอุปกรณ์ สถานที่และิสิ่งอำนวยความสะดวก
  3.2 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการมีความชัดเจน
  4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
  4.1 ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความต้องการ
  4.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
  5.ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับใด
  Please enter one response per row
  This is a required question