แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ
เว็บไซต์ https://fms.yru.ac.th
ท่านทราบหรือค้นพบเว็บไซต์นี้โดยวิธี *
แบบประเมินเว็บไซต์นี้ เป็นแบบประเมินสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้บริการทำการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ในด้านต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประโยชน์ และคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
Required
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
1. เพศ *
2. สถานะ *
3. ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน *
2.1ด้านการกำหนดวัตถุประสงค์และผู้ใช้บริการเว็บไซต์
5
4
3
2
1
1. ความชัดเจนในการกำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
2. การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการชัดเจน
3. เนื้อหาและสารสนเทศที่ให้บริการเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
4. ระดับภาษาที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน *
2.2ด้านเนื้อหาและสารสนเทศของเว็บไซต์
5
4
3
2
1
1. เนื้อหาและสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นข้อมูลจริง
2. เนื้อหาและสารสนเทศมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
3. ลิงก์ภายนอกในเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
4. เนื้อหาและสารสนเทศหลักในเว็บไซต์เป็นของหน่วยงานไม่อ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
5. ภาพกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในเว็บช่วยเสริมความชัดเจนของเนื้อหาและสารสนเทศ
6. เนื้อหาและสารสนเทศในเว็บไซต์แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนง่ายต่อการทำความเข้าใจ
7. เว็บไซต์ให้ข้อมูลและสารสนเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีป้ายโฆษณา (Banner)
8. ข้อมูลและสารสนเทศหลักๆ ที่นำเสนอเป็นของหน่วยงานเอง
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน *
2.3 โครงสร้างและความง่ายต่อการใช้
5
4
3
2
1
1. ภาพหรือกราฟิกในเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอสารสนเทศ
2. รูปแบบและขนาดหน้าจอภาพมีความเหมาะสม
3. เว็บไซต์เชื่อถือได้ทุกครั้ง เมื่อเข้าใช้สารสนเทศของเว็บไซต์
4. เว็บไซต์มีความสมบูรณ์และเกิดข้อผิดพลาดน้อย
5. รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
6. โครงร่างสีตัวอักษรและสีพื้นที่ใช้ในเว็บไซต์เหมาะสม
7. ความง่ายต่อการใช้สำหรับผู้บกพร่องหรือพิการทางร่างกาย
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน *
2.4 คุณค่าต่อการศึกษา/การให้ความรู้
5
4
3
2
1
1. สารสนเทศที่นำเสนอในเว็บไซต์เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
2. ข้อมูลและสารสนเทศของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจ
3. เว็บลิงก์ต่างๆ ในเว็บไซต์ทำงานได้ ไม่มีข้อผิดพลาด
4. เว็บไซต์มีอีเมล์ รายละเอียดการติดต่อหรือช่องทางการติดต่อ
ตอนที่ 2 ประเมินระดับคุณภาพของเว็บไซต์แยกตามรายด้าน *
2.5 คุณภาพด้านเทคนิค
5
4
3
2
1
1. ลิงก์ภายนอกสามารถเชื่อมโยงไปยังเป้าหมายปลายทางได้
2. แฟ้มข้อมูลและสารสนเทศดาวน์โหลด (Download) ได้ง่าย
3. ปุ่มเมนูสำหรับสืบค้นเนื้อหาในเว็บมีความชัดเจน ใช้งานง่าย
4. ความเร็วในการดาวน์โหลด (Download) ไฟล์และข้อมูลในเว็บ
5. เว็บไซต์สนับสนุนการค้นหาพบได้โดย Search Engine
6. การใช้เทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์น่าสนใจ
ตอนที่ 3 *
แนะนำและข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse