แบบลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน

ด้วย สำนักพัฒนาพัฒนานวัตกรรมได้จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ้างถึงหนังสือราชการ ฉบับวันที่ 04008/ ว 73 ลงวันที่ 28 มกราคม 2556 ดาวน์โหลดได้ที่ http://inno.obec.go.th/main/show_news.php?article_id=32 (เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมจาก โรงแรมรามาการ์เดน เป็น โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร)

โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน กำหนดจัด 2 รุ่น ๆ ละไม่เกิน 40 คน
กำหนดจัดเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 11 มิถุนายน 2556 และรุ่นที่ 2 วันที่ 12 มิถุนายน 2556
สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคือ
1. เอกสารหลักสูตรวิทยาศาตร์อากาศยาน
2. ชุดฝึกปฏิบัติการ 1 ชุด (กระดาษพับ, เครื่องร่อน, เครื่องบินพลังยาง)
3. วุฒิบัตรผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และหรือการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจและสามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ
1. ค่าพาหนะเดินทางและที่พักเบิกจ่ายจากทางต้นสังกัด ส่วนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ทางผู้จัดกิจกรรมจัดเตรียมให้
2. ชำระค่าใช้จ่ายในวันอบรม 150 บาท /ท่าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ทาง http:inno.obec.go.th

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question