แบบประเมินสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

คำชี้แจง
1. วัตถุประสงค์การประเมิน
เพื่อให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยได้สะท้อนภาพแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ
ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นในเชิงประเมิน ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย
ให้ดียิ่งขึ้น และใช้สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. ผู้ที่ทำการประเมิน
ผู้ทำการประเมินสภามหาวิทยาลัย ได้แก่ ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร ในส่วนที่เป็นระดับผู้บริหาร
และตัวแทนคณาจารย์ ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ค่อนข้างมีโอกาสรับรู้และติดตามการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยมากกว่ากลุ่มบุคคลอื่นๆ

3. มิติหรือประเมินการประเมิน
มิติการประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 คุณลักษณะส่วนตัวของกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มี 7 ข้อ
มิติที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย มี 12 ข้อ

4. ลักษณะแบบประเมิน
แบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ระดับ เรียงตามลำดับ “มากที่สุด”
ถึง “น้อยที่สุด” ตามข้อคำถามแต่ละข้อและเป็นแบบช่องว่าง ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ใส่เครื่องหมาย  ตามลำดับความคิดเห็นในข้อนั้นๆ หรือเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นในแต่ละข้อ

5. ข้อมูลประกอบการประเมิน
Website สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  http://office.nu.ac.th/meeting/

  1.กรรมการสภามหาวิทยาลัยในภาพรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม
  2.นายกสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
  3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
  4.ตัวแทนผู้บริหารในสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
  5.ประธานสภาอาจารย์ในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
  6.ตัวแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัยมีความเป็นกลางและธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
  7.กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความรู้  ความสามารถครอบคลุมกิจการของมหาวิทยาลัย
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1.การออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือมอบให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยออก ระเบียบ ข้อบังคับที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
  2.การวางนโยบาย และกำกับติดตามนโยบายที่มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้ทันสมัย  ตอบสนองพันธกิจแก่สังคม
  3.พิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิก  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยความรอบคอบ  โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเป็นหลัก
  4.พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่างๆ  โดยคำนึงถึงมาตรฐานและคุณภาพของหลักสูตรเป็นหลัก
  5.พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี  คณบดี หรือตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นหลัก
  6.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยด้วยความรอบคอบ  คำนึงถึงประสิทธิผลและความคุ้มค่าเป็นหลัก
  7.ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
  8.ให้ข้อเสนอแนะ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
  9.ให้ข้อเสนอแนะ  กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
  10.การดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย
  11.สภามหาวิทยาลัยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และใช้ผลจากการประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
  12.เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม  สภามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ดีหรือก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ท่านเพียงไร
  Please enter one response per row
  This is a required question