แบบสำรวจความพึงพอใจ วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

คำชี้แจง:: แบบสำรวจความพึงพอใจวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทำวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะให้ดียิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question