แบบประเมินความพึงพอใจต่อบริการของห้องสมุด 2560
กรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านและความคิดเห็นของท่าน
โปรดเลือกเลือกประเภทสมาชิก *
ด้านสภาพแวดล้อมของห้องสมุด
1. ห้องสมุดเป็นสถานที่สะดวกสบาย น่าไปศึกษาค้นคว้า *
น้อย
มาก
2. เวลาเปิด-ปิดห้องสมุดมีความเหมาะสม *
น้อย
มาก
3. ความเหมาะสมของจำนวนอุปกรณ์เชื่อมต่อในห้องสมุด *
น้อย
มาก
4. ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวมีความเหมาะสม *
น้อย
มาก
5. ห้องประชุมกลุ่มมีความเหมาะสม *
น้อย
มาก
6. ห้องสมุดจัดพื้นที่และบรรยากาศที่เอื้อสำหรับการศึกษาค้นคว้า *
น้อย
มาก
7. ห้องสมุดจัดพื้นที่สำหรับการพักผ่อน/บันเทิง *
น้อย
มาก
คลังทรัพยากรสารสนเทศ
8. ห้องสมุดมีคลังทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องต่อการเรียนการสอน *
น้อย
มาก
9. ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้จากห้องสมุดเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง *
น้อย
มาก
10. ทรัพยากรห้องสมุดอยู่ในสภาพพร้อมใช้ *
น้อย
มาก
11. ห้องสมุดจัดหาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและวิจัย *
น้อย
มาก
12. ห้องสมุดมีทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายสาขาวิชา *
น้อย
มาก
13. ห้องสมุดจัดระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่สะดวกและรวดเร็ว *
น้อย
มาก
14. คู่มือแนะนำการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเข้าใจง่าย ชัดเจนและเป็นประโยชน์ *
น้อย
มาก
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
15. บุคลากรห้องสมุดยินดี และพร้อมให้บริการตลอดเวลา *
น้อย
มาก
16. บุคลากรห้องสมุดเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ *
น้อย
มาก
17. บุคลากรห้องสมุดมีความรู้และทักษะ สามารถตอบคำถามที่ต้องการ *
น้อย
มาก
18. บุคลากรห้องสมุดพร้อมให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อผู้ใช้มีปัญหาการใช้บริการ *
น้อย
มาก
19. บุคลากรห้องสมุดปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน *
น้อย
มาก
20. บุคลากรห้องสมุดสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคล่องแคล่ว *
น้อย
มาก
21. บุคลากรห้องสมุดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย *
น้อย
มาก
22. บุคลากรห้องสมุดปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความเอาใจใส่ *
น้อย
มาก
ด้านการให้บริการ
23. การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศได้จากที่ทำงานหรือที่อื่น ๆ *
น้อย
มาก
24. เว็บไซต์ห้องสมุดเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้า *
น้อย
มาก
25. ความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ *
น้อย
มาก
26. การจัดโปรแกรมหรือการให้คำแนะนำ/อบรมการสืบค้น *
น้อย
มาก
27. การประชาสัมพันธ์บริการและทรัพยากรใหม่ๆ ผ่านช่องทางต่าง ๆ *
น้อย
มาก
28. การส่งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียนได้อย่างสะดวก *
น้อย
มาก
29. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (การสืบค้น การยืม-คืน ฯลฯ) สะดวกและรวดเร็ว *
น้อย
มาก
30. บริการของห้องสมุดเป็นที่น่าประทับใจ *
น้อย
มาก
ท่านไม่พึงพอใจต่อบริการของห้องสมุดในเรื่องใดบ้าง โปรดระบุ
Your answer
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse - Terms of Service