ППС № 939 - Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за начални учители на тема: "Съвременният урок по български език и литература в I – IV клас"

Едногодишна професионално-педагогическа специализация за придобиване на III ПКС за начални учители на тема: "Съвременният урок по български език и литература в I – IV клас"

Предназначение: за учители в начален етап на основна образователна степен, кандидати за III ПКС.

Анотация: Специализацията представя различни аспекти на съвременните уроци по български език и литература в I – IV клас (езиково обучение, литературно обучение, формиране на комуникативно-речеви умения). Проследява се технологията на създаване на писмен текст (дипломна работа) и спецификата му за целите на придобиване на III ПКС. Разглеждат се актуални проблеми на обучението по български език и литература и възможностите за споделяне на добри педагогически практики. Предлагат се методически решения за формиране на комуникативно-речеви умения.
Ръководител на курса: доц. д-р В.Кюркчийска

Обучението е съобразено с Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (обнародвана в ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г)


Специализацията е с продължителност една календарна година в очно-задочна форма и завършва със защита на дипломна работа.

Начало на ППС № 939 - 10.12.2020 г.

На кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план и защитили дипломна работа се присъжда по документи III ПКС.

Таксата за едногодишната специализацията е 600 лв..(може да бъде платена на 2 или 3 вноски)


Необходимо е да представите следните документи за зачисляване в срок до 06.12.2020 г.:
- Договор в два екземпляра
- Заявление
- Декларация за съгласие на личните данни
- копие на диплома за завършено висше образование;
- копие на свидетелство за присъдена професионална квалификация "Учител" или придобита педагогическа правоспособност (ако притежавате такива);
- копие на свидетелството за придобита ІV професионално-квалификационна степен.
- копие на платежен документ
Забележка: На всички дипломи, свидетелства и удостоверения да се приложат копия с надпис „Вярно с оригинала!” и подпис на кандидата. Да се преснемат дипломите и свидетелствата заедно с приложенията!

Формулярите можете да изтеглите тук: https://dikpo.shu.bg/kvalifikacia-pps.html

Банков код / BIC: STSABGSF
Банкова сметка / IBAN: BG53 STSA 9300 3106 8747 01
За основание да се впише: ППС № 939

Таксата се заплаща по банков път и всички документи се изпращат в Учебен отдел по пощата или с куриер.

Уважаеми колеги,
Моля да попълните следните данни, за да заявите участие в курса:
Email address *
От 25 май 2018 г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни General Data Protection Regulation за краткост (GDPR), който се отнася за всички граждани на Европейския съюз.За да отговорим напълно на новия европейски регламент ние от Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" публикуваме задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (GDPR). В линкът сме описали подробно какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. https://drive.google.com/open?id=1Ein-t-Z17_mBWf1XcTAzjufBEaZapCy8 *
Required
Име, презиме, фамилия (по лична карта) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Shumen University. Report Abuse