แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
กรุณาคลิกทำเครื่องหมายลงช่องที่ตรงกับความจริง
1. เพศ
2. ชั้นปีที่ศึกษา
3. ระดับหลักสูตรที่กำลังศึกษา
4. สาขาวิชาที่กำลังศึกษา
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
คำชี้แจง : ให้นิสิตคลิกทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการ
2.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และอุปกรณ์การศึกษา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ห้องสะอาดเป็นระเบียบ ปลอดภัย พร้อมใช้งาน
2) ห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
3) ห้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ปราศจากเสียง กลิ่น ควัน ฝุ่นรบกวน
4) ห้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่จำเป็นครบถ้วน พร้อมใช้งาน
5) ห้องมีสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายอย่างมีคุณภาพ
2.2 การบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การบริการงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2) การบริการหอพักนิสิต
3) การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล
4) การบริการรถรับส่ง
5) การบริการด้านอาหาร/น้ำดื่ม
6) การบริการด้านสนามกีฬา/ห้องปฏิบัติธรรม
2.3 การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) ขั้นตอน วิธีการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต
2) การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ
3) การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว
4) การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านสวัสดิการต่างๆ
2.4 การบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงาน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย (website บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย)
2) การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3) การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
4) การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน
2.5 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้และพัฒนาเทคนิคในการสมัครงาน
2) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
3) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4) การจัดกิจกรรมเพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการชีวิตในโลกของการทำงาน
ข้อเสนอแนเพิ่มเติม (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms