........... แบบสอบถามความต้องการใช้งานฐานข้อมูล Scopus ........... สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของบทความวารสารมากกว่า 18,000 ชื่อ จากสำนักพิมพ์มากกว่า 5,000 แห่งทั่วโลก ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ จัดทำโดยบริษัท Elsevier Science นอกจากนี้สามารถตรวจสอบผลการนำบทความไปอ้างอิง โดยตรวจสอบได้จากชื่อผู้เขียนบทความ และชื่อบทความ มีการวิเคราะห์วารสารแต่ละชื่อ โดยวิเคราะห์การอ้างถึง จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ และแนวโน้มของวารสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับนักวิจัย ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวารสารที่จะส่งบทความลงตีพิมพ์

สำนักหอสมุด ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้งานฐานข้อมูล Scopus เพื่อนำข้อมูลความต้องการไปประกอบการพิจารณาจัดซื้อฐานข้อมูล Scopus เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ของมหาวิทยาลัยทักษิณต่อไป "ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 เมษายน 2560"

  กรุณาระบุข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน (สำนักหอสมุดเป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบ ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question