ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คำชี้แจง
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าพึงพอใจต่อความรู้ความสามารถพื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพมากน้อยเพียงใด มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาสละเวลาอันมีค่าในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้ใช้บัณฑิต)
ชื่อ-นามสกุล *
สถานที่ทำงานปัจจุบัน ชื่อหน่วยงาน *
ที่ตั้ง เลขที่ *
หมู่ที่
ถนน *
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ *
โทรสาร
อีเมล
คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุดของตัวท่านเพียงข้อเดียว
เพศ *
อายุ *
การศึกษาสูงสุด *
ประเภทหน่วยงาน *
ตำแหน่งปัจจุบัน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. Report Abuse