ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ Learning Workshop: Outcome Based Assessment
ขณะนี้มีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว จึงขอปิดการรับสมัคร
ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจการอบรม
กรุณาติดตามกิจกรรมของสถาบันการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
This form was created using Google Forms. Create your own