แบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาคเรียนที่ : *
ปีการศึกษา : *
เพศ *
รหัสนักศึกษา *
Your answer
สาขาวิชา *
ชั้นปีที่ *
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4= มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1=น้อยที่สุด
1. ด้านบุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษา *
5
4
3
2
1
1.1  มีเทคนิคให้คำปรึกษา
1.2  มีความสามารถให้คำแนะนำ
1.3  รับฟังความคิดเห็นของ นักเรียน - นักศึกษา
   1.4  มีความประพฤติแบบอย่างที่ดี , มีความกระตือรือร้น , สนใจในหน้าที่
   1.5  เอาใจใส่นักเรียน - นักศึกษาอย่างทั่วถึงกันและสม่ำเสมอ , เท่าเทียมกัน
2. ด้านการให้คำปรึกษา *
5
4
3
2
1
   2.1 ข้อมูลในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
   2.2 มีการจัดทำข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน - นักศึกษาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
   2.3 มีการรักษาความลับ ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน - นักศึกษา
   2.4 มีความเมตตา และกรุณากับนักเรียน - นักศึกษา
   2.5 เปิดโอกาสให้นักเรียน - นักศึกษา เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ อย่างสะดวกในบรรยากาศที่อบอุ่น
3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ *
5
4
3
2
1
3.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทางวิชาการ
3.2 เนื้อหาการจัดอบรมมีความทันสมัย
  3.3 มีการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้
3.4 กิจกรรมที่จัดมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
  3.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอแนะหัวข้อการอบรม
4. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ *
5
4
3
2
1
4.1 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทางวิชาชีพ
4.2 มีการนำนักศึกษาไปจัดกิจกรรมนอกสถานที่
  4.3 เนื้อหาในการจัดอบรมตรงกับวิชาชีพของนักศึกษา
  4.4 นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
5. ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร *
5
4
3
2
1
  5.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง
5.2 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลายช่องทาง
5.3 ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
6. ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร *
5
4
3
2
1
6.1 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อนักศึกษา
  6.2 มีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
  6.3 สามารถให้คำแนะนำเมื่อนักศึกษาสอบถามข้อมูล
  6.4 มีช่องทางให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.