แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ สถาบันวิจัยและพัฒนา
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 1
1. งานที่ท่านใช้บริการ *
2.เพศ *
3. การศึกษา *
4.สถานภาพ *
ตอนที่ 2
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
1.1 มีเอกสารหรือป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการ
1.2 กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
1.3 มีความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
2.1 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็นตามความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ
2.3 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยกิริยาสุภาพ เป็นมิตร อัธยาศัยดี เป็นกันเอง
3. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
3.1 ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
3.2 มีการนำระบบสารสนเทศมาให้บริการเผยแพร่ข้อมูล
3.3 มีวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างเพียงพอ
3.4 ความสะอาดและความเป็นระเบียบของสถานที่ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
4.2 ได้รับบริการทันต่อความต้องการ นำไปใช้งานได้
4.3 คุณภาพของงานที่ได้รับบริการ
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms